NARAVOSLOVJE

Opis vsebin

ORGANSKA KEMIJA ZGRADBA MOLEKUL ORGANSKIH SPOJIN: ogljikove spojine, formule organskih spojin, oblike molekul in hibridizacija - September ZGRADBA IN LASTNOSTI OGLJIKOVODIKOV: Ogljikovodiki. Alkani, alkeni, alkini, cikloalkani, aromatske spojine. Izomerija. Oktober ZGRADBA IN LASTNOSTI HALOGENIRANIH OGLJIKOVODIKOV: formule, lastnosti in nastanek halogeniranih ogljikovodikov. November ZGRADBA IN LASTNOSTI ORGANSKIH KISIKOVIH SPOJIN: alkoholi, etri, aldehidi, ketoni, karboksilne kisline, estri, amidi. November, december, januar. ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA ČLOVEKA Anatomska zgradba telesa, celica, tkiva. Januar Skelet, mišičje, koža. Februar Obtočila, dihala, izločala, prebavila Februar, marec. Žleze z notranjim izločanjem April Živčevje in čutila April, maj Spolovila, razmnoževanje človeka Maj, junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo pozitivno ocenjen iz vseh učnih sklopov

Nazaj