NARAVOSLOVJE

Opis vsebin

SEPTEMBER: ZGRADBA IN DELOVANJE CELICE Snovi, ki gradijo žive organizme, pomen vode za življenje; glavne značilnosti organskih molekul; ogljikovi hidrati, lipidi, beljakovine, nukleinske kisline. Skupne lastnosti celic: ogled celice pod mikroskopom, celična teorija, energija za opravljanje celičnega dela, molekula ATP kot prenašalec energije. Struktura in funkcija biotske membrane; difuzija in aktivni transport. Prokariontska in evkariontska celica, rastlinska in živalska celica. UVOD V ORGANSKO KEMIJO Ogljikove spojine, formule organskih spojin, oblike molekul in hibridizacija. OKTOBER-NOVEMBER: ZGRADBA IN LASTNOSTI OGLJIKOVODIKOV Vrste ogljikovodikov, alkani, verižna izomerija, gorenje ogljikovodikov, radikalska substitucija, alkeni in alkini, položajna izomerija, geometrijska izomerija, elektrofilna adicija, aromatske spojine, elektrofilna substitucija. ZGRADBA IN LASTNOSTI HALOGENIRANIH OGLJIKOVODIKOV Formule, lastnosti in nastanek halogeniranih ogljikovodikov, nukleofilna substitucija, eliminacija vodikovega halogenida. DECEMBER-JANUAR-FEBRUAR: ZGRADBA IN LASTNOSTI ORGANSKIH KISIKOVIH SPOJIN Pregled organskih kisikovih spojin, funkcionalna izomerija, fizikalne lastnosti organskih kisikovih spojin, eliminacija vode, nastanek etrov, oksidacija in redukcija, nukleofilna adicija, nastanek estrov, karboksilne kisline in njihovi derivati. FEBRUAR: EVOLUCIJA Kaj je življenje, hipoteze o nastanku življenja, bioevolucija, začetki razvojne teorije, sodobna evolucijska teorija, dokazi za evolucijo. MAREC-APRIL: NOTRANJA ZGRADBA ZEMLJE Zgradba in proučevanje Zemljine notranjosti; Zemljino jedro, plašč in skorja; litosfera; izostazija; toplota: geotermična stopinja; magnetizem. MINERALI Sestava, zgradba in nastanek mineralov; kristalne rešetke; določanje mineralov; Mohsova trdotna lestvica; delitev mineralov: kremen, silikati, karbonati in evaporiti. KAMNINE Kamnine zemeljske skorje, prepoznavanje kamnin, kamninski krog. Mehansko, kemijsko in biološko preperevanje kamnin. Magmatske, sedimentne in metamorfne kamnine. MAJ-JUNIJ: ENDODINAMIKA Potresi, moč potresov, sobivanje s potresom, nastanek in evolucija magme, morfologija, delovanje in razdelitev vulkanov, produkti vulkanske aktivnosti.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

pozna temeljne vsebine in zna reševati preprostejše vaje iz vsake učne enote. Podajanje je lahko poenostavljeno, a v osnovi mora biti pravilno.

Nazaj