NARAVOSLOVJE

Opis vsebin

SEPTEMBER:
EVOLUCIJA
Kaj je življenje, hipoteze o nastanku življenja, bioevolucija, začetki razvojne teorije, sodobna evolucijska teorija, dokazi za evolucijo.

OKTOBER:
NOTRANJA ZGRADBA ZEMLJE
Zgradba in proučevanje Zemljine notranjosti; Zemljino jedro, plašč in skorja; litosfera; izostazija; toplota: geotermična stopinja; magnetizem.
MINERALI
Sestava, zgradba in nastanek mineralov; kristalne rešetke; določanje mineralov; Mohsova trdotna lestvica; delitev mineralov: kremen, silikati, karbonati in evaporiti.
LABORATORIJ
Prepoznavanje mineralov in določanje njihove trdote z Mohsovo trdotno lestvico.
KAMNINE
Kamnine zemeljske skorje, prepoznavanje kamnin, kamninski krog. Mehansko, kemijsko in biološko preperevanje kamnin. Magmatske, sedimentne in metamorfne kamnine.
LABORATORIJ
Prepoznavanje kamnin

NOVEMBER-DECEMBER:
ENDODINAMIKA
DEFORMACIJA KAMNIN
Elastična, plastična in lomna deformacija, dejavniki, ki vplivajo na deformacijo kamnin, regionalna gibanja zemeljske skorje, princip izostazije.
RAZPOKE, PRELOMI, GUBE
Nastanek razpok in prelomov, klasifikacija prelomov: normalni, reverzni in strižni prelomi; narivi, transformni prelomi, tektonski jarki. Pokončne, nagnjene in polegle gube, simetrične in asimetrične gube.
OROGENEZA
Nastanek in evolucija gorstev, oblike orogeneze in vrste gorskih verig. Geološka struktura kontinentov, položaj kontinentov v geološki zgodovini Zemlje. Kaledonska, hercinska in alpidska orogeneza.
POTRESI
Razdelitev potresov glede na izvor, elastično obnašanje kamnin, cikličnost potresov, potresni valovi, merjenje potresnih valov, določanje razdalje od epicentra potresa, določanje lege epicentra potresa, morski potresi, kje nastajajo potresi.
MOČ POTRESOV
Energija in intenziteta potresov, primerjava med magnitudo in intenziteto potresov.
NASTANEK IN EVOLUCIJA MAGME
Nastanek in vrste magme, fizikalne lastnosti magme, strjevanje magme - nastanek magmatskih kamnin.
MORFOLOGIJA, DELOVANJE IN RAZDELITEV VULKANOV
Definicija vulkana, elementi vulkana, aktivni, speči in ugasli vulkani, razširjenost in razporeditev vulkanov. Eruptivni mehanizem, vzrok za porušenje litostatičnega ravnotežja. Vulkani po obliki in delovanju.
PRODUKTI VULKANSKE DEJAVNOSTI
Produkti eksplozivne dejavnosti, nastanek piroklastitov, blatni tokovi, produkti efuzivne dejavnosti. Stranski pojavi vulkanizma: termalni vrelci, geyserji, fumarole, soffioni, solfatare, blatni vrelci. Monitoriranje vulkanske dejavnosti.

JANUAR-FEBRUAR:
UVOD V ORGANSKO KEMIJO
Ogljikove spojine, formule organskih spojin, oblike molekul in hibridizacija.
ZGRADBA IN LASTNOSTI OGLJIKOVODIKOV
Vrste ogljikovodikov, alkani, verižna izomerija, gorenje ogljikovodikov, radikalska substitucija, alkeni in alkini, položajna izomerija, geometrijska izomerija, elektrofilna adicija, aromatske spojine, elektrofilna substitucija.

MAREC:
ZGRADBA IN LASTNOSTI HALOGENIRANIH OGLJIKOVODIKOV
Formule, lastnosti in nastanek halogeniranih ogljikovodikov, nukleofilna substitucija, eliminacija vodikovega halogenida.

APRIL-MAJ-JUNIJ:
ZGRADBA IN LASTNOSTI ORGANSKIH KISIKOVIH SPOJIN
Pregled organskih kisikovih spojin, funkcionalna izomerija, fizikalne lastnosti organskih kisikovih spojin, eliminacija vode, nastanek etrov, oksidacija in redukcija, nukleofilna adicija, nastanek estrov, karboksilne kisline in njihovi derivati.
LABORATORIJ
Destilacija vina, Fehlingov poskus, titracija alkohola, titracija vina.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

pozna temeljne vsebine in zna reševati preprostejše vaje iz vsake učne enote. Podajanje je lahko poenostavljeno, a v osnovi mora biti pravilno.

Nazaj