NARAVOSLOVJE

Opis vsebin

SEPTEMBER-OKTOBER:

TERENSKI POUK
Prepoznavanje značilnih alpskih, okoljskih in kraško-sredozemskih grmovnic in drevesnic
RAZTOPINE
Masni delež in topnost; množinska in masna koncentracija; priprava raztopin.
LABORATORIJ (ko bo dostopen)
Priprava, mešanje in redčenje raztopin
KEMIJSKA KINETIKA
Ugotavljanje hitrosti kemijskih reakcij, vplivi na hitrost kemijske reakcije.
LABORATORIJ (ko bo dostopen)
Vpliv koncentracije reaktantov na hitrost kemijske reakcije.

NOVEMBER:

KEMIJSKO RAVNOTEŽJE
Ravnotežne reakcije, izračun konstante ravnotežja, vplivi na kemijsko ravnotežje (Le Chatelierovo načelo).
LABORATORIJ (ko bo dostopen)
Vpliv spremembe koncentracije na kemijsko ravnotežje.

DECEMBER-JANUAR:

RAVNOTEŽJA V VODNIH RAZTOPINAH
Imenovanje kislin, baz in soli. Protolitske reakcije kislin in baz; avtoprotoliza vode; osnovni računi pH in indikatorji; nevtralizacija in titracija; pufri; elektrolitska disociacija; hidroliza soli; ionske reakcije v vodnih raztopinah.
LABORATORIJ
Merjenje pH raztopin, titracija močne kisline z močno bazo, določanje količine ocetne kisline v kisu, določitev koeficientov kemijske enačbe, priprava pufra, hidroliza soli, ionske reakcije v vodnih raztopinah.

FEBRUAR:

REDUKCIJA IN OKSIDACIJA
Redoks spremembe, urejanje enačb redoks reakcij, elektrokemijska napetostna vrsta, računske naloge iz redoks reakcij, galvanski člen, elektroliza, računske naloge iz elektrolize.
LABORATORIJ (če dostopen)
Redoks reakcije, zgradba galvanskega člena, merjenje napetosti galvanskih členov, reakcije kovin s kislinami, elektroliza vode, galvanizacija.

MAREC-APRIL:

ZGRADBA IN DELOVANJE CELICE
Snovi, ki gradijo žive organizme, pomen vode za življenje; glavne značilnosti organskih molekul; ogljikovi hidrati, lipidi, beljakovine, nukleinske kisline. Skupne lastnosti celic: ogled celice pod mikroskopom, celična teorija, energija za opravljanje celičnega dela, molekula ATP kot prenašalec energije. Struktura in funkcija biotske membrane; difuzija in aktivni transport. Prokariontska in evkariontska celica, rastlinska in živalska celica. Cepitev, mitoza.
NOTRANJA ZGRADBA ZEMLJE
Zgradba in proučevanje Zemljine notranjosti; Zemljino jedro, plašč in skorja; litosfera; izostazija; toplota: geotermična stopinja; magnetizem.

MAJ-JUNIJ:

MINERALI
Sestava, zgradba in nastanek mineralov; kristalne rešetke; določanje mineralov; Mohsova trdotna lestvica; delitev mineralov: kremen, silikati, karbonati in evaporiti.
LABORATORIJ
Prepoznavanje mineralov in določanje njihove trdote z Mohsovo trdotno lestvico. APRIL
KAMNINE
Kamnine zemeljske skorje, prepoznavanje kamnin, kamninski krog. Mehansko, kemijsko in biološko preperevanje kamnin. Magmatske, sedimentne in metamorfne kamnine.
LABORATORIJ
Prepoznavanje kamnin
TERENSKI POUK
Prepoznavanje okrasnih grmovnic in drevesnic v botaničnem vrtu.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

pozna temeljne vsebine in zna reševati preprostejše vaje iz vsake učne enote. Podajanje je lahko poenostavljeno, a v osnovi mora biti pravilno.

Nazaj