NARAVOSLOVJE

Opis vsebin

SEPTEMBER-OKTOBER: TERENSKI POUK Prepoznavanje značilnih alpskih, okoljskih in kraško-sredozemskih grmovnic in drevesnic RAZTOPINE Masni delež in topnost; množinska in masna koncentracija; priprava raztopin. KEMIJSKA KINETIKA Ugotavljanje hitrosti kemijskih reakcij, vplivi na hitrost kemijske reakcije. NOVEMBER: KEMIJSKO RAVNOTEŽJE Ravnotežne reakcije, izračun konstante ravnotežja, vplivi na kemijsko ravnotežje (Le Chatelierovo načelo). NOVEMBER-DECEMBER-JANUAR: RAVNOTEŽJA V VODNIH RAZTOPINAH Imenovanje kislin, baz in soli. Protolitske reakcije kislin in baz; avtoprotoliza vode; osnovni računi pH in indikatorji; nevtralizacija in titracija; pufri; elektrolitska disociacija; hidroliza soli; ionske reakcije v vodnih raztopinah. FEBRUAR: REDUKCIJA IN OKSIDACIJA Redoks spremembe, urejanje enačb redoks reakcij, elektrokemijska napetostna vrsta, računske naloge iz redoks reakcij, galvanski člen, elektroliza, računske naloge iz elektrolize. MAREC: ZGRADBA IN DELOVANJE CELICE Snovi, ki gradijo žive organizme, pomen vode za življenje; glavne značilnosti organskih molekul; ogljikovi hidrati, lipidi, beljakovine, nukleinske kisline. Skupne lastnosti celic: ogled celice pod mikroskopom, celična teorija, energija za opravljanje celičnega dela, molekula ATP kot prenašalec energije. Struktura in funkcija biotske membrane; difuzija in aktivni transport. Prokariontska in evkariontska celica, rastlinska in živalska celica. Cepitev, mitoza. APRIL: NOTRANJA ZGRADBA ZEMLJE Zgradba in proučevanje Zemljine notranjosti; Zemljino jedro, plašč in skorja; litosfera; izostazija; toplota: geotermična stopinja; magnetizem. MAJ-JUNIJ: MINERALI Sestava, zgradba in nastanek mineralov; kristalne rešetke; določanje mineralov; Mohsova trdotna lestvica; delitev mineralov: kremen, silikati, karbonati in evaporiti. KAMNINE Kamnine zemeljske skorje, prepoznavanje kamnin, kamninski krog. Mehansko, kemijsko in biološko preperevanje kamnin. Magmatske, sedimentne in metamorfne kamnine.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

pozna temeljne vsebine in zna reševati preprostejše vaje iz vsake učne enote. Podajanje je lahko poenostavljeno, a v osnovi mora biti pravilno.

Nazaj