Naravoslovje

Opis vsebin

KEMIJA
SIMBOLNI NAPIS IN MNOŽINA SNOVI: relativna molekulska masa. Molska masa. Izračun množine snovi. Množina atomov, množina molekul. Prostornina plina. (September – oktober)
KEMIJSKA REAKCIJA: enačba kemijske reakcije. Množinska razmerja. Reakcijska in tvorbena entalpija. Izračun reakcijske entalpije. Sežig fosilnih goriv in vpliv na okolje (Oktober -januar)
ALKALIJSKE KOVINE IN HALOGENI: alkalijske kovine. Halogeni. (Februar)
RAZTOPINE: masni delež in topnost. Množinska in masna koncentracija. Priprava raztopin. Hidratacija. (Marec - junij)
BIOLOGIJA
TEMELJNE LASTNOSTI ŽIVEGA: kompleksnost živih bitij. Biomolekule. Celica. (September)
ZGRADBA IN DELOVANJE PROKARIONTOV, GLIV IN RASTLIN: prokarionti. Bakterije in arheje. Glive. Rastlinska celica. Rastlinski organi. (Oktober)
PRIDOBIVANJE ENERGIJE, IZMENJAVA IN TRANSPORT SNOVI PRI RASTLINAH: fotosinteza. Celično dihanje.Transport vode, mineralnih in organskih snovi. (November)
RAZMNOŽEVANJE, RAST IN RAZVOJ PRI RASTLINAH: spolno in nespolno razmnoževanje. Cvet. Razširjanje semen. (November)
URAVNAVANJE DELOVANJA ORGANIZMA IN ODZIVINA SPREMEMBE V OKOLJU PRI RASTLINAH: hormonska regulacija. Prilagagajanje na abiotske in biotske dejavnike. Interakcije rastlin z drugimi organizmi. (December)
ŽIVALSKA CELICA: značilnosti živalske celice. Organizacijske ravni živalskega organizma. (Januar)
PRIDOBIVANJE ENERGIJE, IZMENJAVA IN TRANSPORT SNOVI: hranilne snovi. Vitamini. Prebava in prebavna cev. Uravnotežena prehrana. Obtočilni sistem. Žile. Srce in srčni cikel. Dihalni plini in dihala. Uravnavanje osmotskih razmer. Osmotska in ionska regulacija. Izločalni organi. Ledvice. (Januar - februar)
URAVNAVANJE DELOVANJA ŽIVALSKEGA ORGANIZMA: homeostaza. Hormonalni sistem. Živčevje. Čutila. (Februar- marec)
ZAŠČITA, OPORA, GIBANJE: telesni ovoj. Ogrodje in mišice. Imunski sistem. (Marec - april)
RAZMNOŽEVANJE, RAST IN RAZVOJ: mitoza in mejoza. Spolovila. Gametogeneza. Oploditev, rast in razvoj. (Maj - junij)

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

če bo pozitivno ocenjen iz vseh učnih sklopov.

Nazaj