NARAVOSLOVJE

Opis vsebin

SIMBOLNI NAPIS IN MNOŽINA SNOVIRelativna molekulska masa. Molska masa. Izračun množine snovi. Množina atomov, množina molekul. Prostornina plina.September – oktober KEMIJSKA REAKCIJAEnačba kemijske reakcije. Množinska razmerja. Reakcijska in tvorbena entalpija. Izračun reakcijske entalpije. Sežig fosilnih goriv in vpliv na okoljeNovember -januar ALKALIJSKE KOVINE IN HALOGENIAlkalijske kovine. Halogeni.Februar RAZTOPINEMasni delež in topnost. Množinska in masna koncentracija. Priprava raztopin. Hidratacija.Marec - junij TEMELJNE LASTNOSTI ŽIVEGAKompleksnost živih bitij. Biomolekule. DNA in izražanje genov. Celična delitev, mitoza in mejoza.September in oktober ZGRADBA IN DELOVANJE PROKARIONTOV, GLIV IN RASTLINProkarionti. Bakterije in arheje. Glive. Rastlinska celica. Rastlinski organi.November PRIDOBIVANJE ENERGIJE, IZMENJAVA IN TRANSPORT SNOVI PRI RASTLINAHFotosinteza. Celično dihanje.Transport vode, mineralnih in organskih snovi. November RAZMNOŽEVANJE, RAST IN RAZVOJ PRI RASTLINAHSpolno in nespolno razmnoževanje. Cvet. Razširjanje semen.December URAVNAVANJE DELOVANJA ORGANIZMA IN ODZIVINA SPREMEMBE V OKOLJU PRI RASTLINAHHormonska regulacija. Prilagagajanje na abiotske in biotske dejavnike. Interakcije rastlin z drugimi organizmi.December ŽIVALSKA CELICAZnačilnosti živalske celice. Organizacijske ravni živalskega organizma.Januar PRIDOBIVANJE ENERGIJE, IZMENJAVA IN TRANSPORT SNOVI Hranilne snovi. Vitamini. Prebava in prebavna cev. Uravnotežena prehrana. Obtočilni sistem. Žile. Srce in srčni cikel. Dihalni plini in dihala. Uravnavanje osmotskih razmer. Osmotska in ionska regulacija. Izločalni organi. Ledvice.Januar - februar URAVNAVANJE DELOVANJA ŽIVALSKEGA ORGANIZMAHomeostaza. Hormonalni sistem. Živčevje. Čutila.Februar- marec ZAŠČITA, OPORA, GIBANJE Telesni ovoj. Ogrodje in mišice. Imunski sistem.Marec - april RAZMNOŽEVANJE, RAST IN RAZVOJSpolovila. Gametogeneza. Oploditev, rast in razvoj.Maj - junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo pozitivno ocenjen iz vseh učnih sklopov.

Nazaj