Naravoslovje

Opis vsebin

Organske spojine; ogljikovodiki: alkani, alkeni in alkini in ciklične spojine. Nafta in predelava nafte in njeni derivati. Gorenje ogljikovodikov, Izomerija: strukturna (verižna, položajna in funkcionalna izomerija) in stereoizomerija (geometrijska in optična izomerija)-
September, oktober
Alkoholi. Aldehidi in ketoni, karboksilne kisline. Etri in estri. Dušikove organske spojine. Imenovanje kisikovih organskih spojin. Fizikalne lastnosti kisikovih organskih spojin. Funkcionalna izomerija.
November
Ogljikovi hidrati: monosaharidi, disaharidi in polisaharidi. Optična izomerija. Lipidi: zgradba triacilglicerolov, voski in mila. Aminokisline in beljakovine. Nukleinske kisline: DNA in RNA. December, januar
Vreme in podnebje; podnebne spremembe: globalno segrevanje ozračja, človeške dejavnosti in globalno segrevanje.
Februar
Notranja zgradba Zemlje: jedro, plašč in skorja; astenosfera in litosfera. Wegenerjeva teorija o premikanju celi, dokazi Wegenerjeve teorije . Teorija o tektoniki plošč: razmikanje, primikanje: subdukcija in kolizija; drsenje litosferskih plošč.
Marec
Izražanje genov: sinteza beljakovin, regulacija izražanja genov. Mutacije in mutageni dejavniki.
April, maj
Molekularna genetika: gensko spremenjeni organizmi, kloniranje, genski potencial, matične celice in tkivno inženirstvo, genska terapija, genska tehnologija , varnost in etika.
Maj, junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Za pozitivno končno oceno ob koncu šolskega leta, morajo biti pozitivno ocenjene vse predelane vsebine predstavljene v učnih enotah.

Nazaj