Naravoslovje

Opis vsebin

Pomen kemije v življenju. Snov. Fizikalna merjenja, gostota in agregatna stanja snovi. Zmesi in čiste snovi. Raztopine, suspenzije in emulzije. Ločevanje zmesi.
September, oktober
Struktura atoma, izotopi, ioni. Relativna atomska masa, relativna molekulska masa in molska masa, periodni sistem elementov. Kemijske formule in nomenklatura molekul. Oktober, november
Množina snovi in mol. Kemijski plinski zakoni. Kemijske reakcije in energija. Raztopine, množinska in masna koncentracija, priprava raztopin.
November, december
Kvantna števila, kemijska vez. Ionska, kovinska in kovalentna vez ter vodikova vez
Januar
Biomolekule: ogljikovi hidrati, lipidi, beljakovine, nukleinske kisline.
Februar, marec
Osnovna struktura celic. Vloga membrane. Osnovna struktura prokariontskih celic in evkariontskih celic. Celično jedro. Mitoza in mejoza. Organizem kot energijski sistem. Katabolizem in anabolizem. Ohranjevanje ravnovesja v organizmu.
Marec, april, maj
Sistemi živih bitij. Osnove razvrščanja. Dvočlensko poimenovanje. Značilnosti virusov, cepljivk, gliv. Lišaji, alge, mahovi, praproti. Semenke: golosemenke in kritosemenke; enokaličnice in dvokaličnice. Značilnosti nevretenčarjev in vretenčarjev.
Maj, junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Za pozitivno končno oceno ob koncu šolskega leta, mora biti pozitivno ocenjenih 90 % predelanih vsebin, ki so predstavljene v učnih enotah.

Nazaj