Naravoslovje

Opis vsebin

Pomen kemije v življenju. Snov. Fizikalna merjenja, gostota in agregatna stanja snovi. Zmesi in čiste snovi. Raztopine, suspenzije in emulzije. Ločevanje zmesi.
September, oktober
Struktura atoma, izotopi, ioni. Relativna atomska masa, relativna molekulska masa in molska masa, periodni sistem elementov. Kemijske formule in nomenklatura molekul. Oktober, november
Množina snovi in mol. Kemijski plinski zakoni. Kemijske reakcije in energija. Raztopine, množinska in masna koncentracija, priprava raztopin.
November, december
Kvantna števila, kemijska vez. Ionska, kovinska in kovalentna vez ter vodikova vez.
Januar
Osončje: Sonce, planeti (notranji in zunanji) in druga telesa, nebularna teorija. Luna in Zemlja: Zemljine sfere (atmosfera, hidrosfera, geosfera in biosfera). Oblika in velikost Zemlje, rotacija in revolucija Zemlje, časovni pasovi. Luna in lunine mene. Sončni in lunini mrki.
Februar, marec
Atmosfera: Sestava in pomen ozračja, podnebje, vreme, zračni tlak. Tipi podnebja. Onesnaženje zraka, ozonska luknja in učinek tople grede. Hidrosfera: hidrološki cikel, osnovni mehanizmi. Sladke vode in morja. Onesnaževanje vode.
Marec, april, maj
Zunanji oblikovalni procesi: preperevanje, odnašanje, erozija in akumulacija. Rečno, ledeniško, kraško, obalno in vetrno površje.
Maj, junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Za pozitivno končno oceno ob koncu šolskega leta, mora biti pozitivno ocenjenih 90 % predelanih vsebin, ki so predstavljene v učnih enotah.

Nazaj