MATEMATIKA IN FIZIKA

Opis vsebin

FIZIKA: FIZIKALNE KOLIČINE in VEKTORJI Znanstveni model; standardne in izpeljane merske enote; zapis s potencami števila 10; merske napake in zaokroževanje rezultatov; pojem vektorja; seštevanje, odštevanje in razstavljanje vektorjev po danih smereh; trigonometrija znotraj pravokotnega trikotnika (september in oktober) PREMO GIBANJE premo enakomerno gibanje; definicija stalne in povprečne hitrosti; relativnost gibanja; enakomerno pospešeno gibanje; definicija pospeška in pojemka; formule za hitrost in pot po danem času pospeševanja; grafi poti in hitrosti v odvisnosti od časa; gravitacijski pospešek; prosti pad, navpični met, vektorji hitrosti in pospeška; sestavljeno gibanje; vodoravni in poševni met (november in december) KROŽNO GIBANJE definicija; obodna in kotna hitrost; radiani; frekvenca; obhodni čas; obodni in kotni pospešek; centripetalni pospešek; (januar in februar) SILE vrste sil; Newtonovi zakoni dinamike; mehansko ravnovesje teles; sile pri kroženju; gravitacijska sila (Keplerjevi zakoni in Newtonov gravitacijski zakon); navor sile; preprosti stroji: klanec, škripec, vreteno (marec in april) TOGA TELESA, VRTENJE in SISTEMI TOČKASTIH TELES definicija; gibalna količina sistema; elastični in neelastični trki; težišče sistema; vztrajnostni moment; vrtilna količina; zakoni o ohranitvi gibalne in vrtilne količine (maj) MATEMATIKA: ANALITIČNA GEOMETRIJA - TOČKE IN PREMICE Razdalja dveh točk. Dolžina daljice. Določanje razpolovišča daljice. Eksplicitna in implicitna enačba premice; pomen smernega koeficienta; vzporednice in pravokotnice; enačba šopa in snopa, računanje presečišča dveh premic; določanje simetrale daljice; razdalja premice do točke; analitično reševanje trikotnika. (september, oktober in november) FUNKCIJE: Definicija funkcije, graf funkcije, domena in zaloga vrednosti. Injektivna, surjektivna, bijektivna, inverzna funkcija. Rastoče, padajoče, sode, lihe, periodične funkcije.Kompozitum funkcij. (december) ANALITIČNA GEOMETRIJA - STOŽNICE: Definicije s presekom stožca in z geometričnim mestom. Parabola: kanonična in splošna enačba. Pomen koeficientov. Računanje temena, fokusa, direktrise in osi. Iskanje presečišč med parabolo in premico. Določanje tangente paraboli skozi dano točko. Krožnica: kanonična enačba. Medsebojna lega krožnice in premice ter dveh krožnic. Določanje tangente na krožnico. Elipsa in hiperbola: kanonična enačba in osnovne značilnosti. Aplikacije: Keplerjevi zakoni. Geometrični problemi rešljivi z analitično geometrijo. (januar, februar, marec in april) MATEMATIČNA LOGIKA: Izjava. Enostavne in sestavljene izjave. Negacija izjave.Konjunkcija in disjunkcija. Implikacija. Ekvivalenca. Kvantifikatorji. (maj) DODATNE (MOŽNE) UČNE VSEBINE: GEOMETRIJA V RAVNINI Talesov izrek. Podobnost trikotnikov in njene posledice. Znamenite točke trikotnika. Obseg in ploščina mnogokotnikov. Obseg in ploščina kroga in njegovih delov. Središčni in obodni koti v krogu. 

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Bo zadostno usvojil veliko večino (80%) predelane snovi in dosegel minimalne standarde pri postavljenih učnih ciljih.

Nazaj