MATEMATIKA IN FIZIKA

Opis vsebin

FIZIKA: NIHANJE IN VALOVANJE nihanje in harmonično nihanje; vzmetno in težno nihalo; longitudinalno in tranzverzalno valovanje; valovna dolžina, frekvenca in perioda; valovne fronte in Huygensovo načelo; hitrost širjenja valovanja; odboj; lom; totalni odboj; interferenca (september in oktober) ZVOK IN SVETLOBA zvočno valovanje; hitrost zvoka; infrazvoki in ultrazvoki; zvočne naprave (sonar); Dopplerjev pojav; decibel; svetloba kot del elektromagnetnega valovanja; spekter svetlobe; hitrost svetlobe v vakuumu ter v snovi; lomni količniki snovi; razklon svetlobe; interferenca; kvant svetlobe (november in december) ELEKTRIKA IN MAGNETIZEM naboji, električne sile in Coulombov zakon; električno polje in gibanje nabojev v njem; električni tok in Ohmova zakona. Aplikacije: katodna cev, pospeševalniki delcev. Magnetno polje; Lorenzova sila; Faradayevi zakoni; aplikacije: elektromagnet, transformator (januar, februar, marec in april) POSEBNA RELATIVNOSTNA TEORIJA Preporod fizike ob koncu 19. stoletja; Michelson-Morleyev eksperiment in propad teorije etra; inercialni opazovalni sistemi in Einsteinovi postulati; relativnost pojma istočasnosti; Lorentzove transformacije in posledice (krčenje dolžin, daljšanje časa, večanje mase); relativnostno seštevanje hitrosti; paradoks dvojčkov; zveza med maso in energijo. (maj) MATEMATIKA: TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE (ponavljanje) definicije kotnih funkcij v pravokotnem trikotniku, osnovne trigonometrične zveze, funkcije komplementarnih kotov, izpeljava kotnih funkcij za kote 0, 30, 45, 60 in 90 stopinj, razreševanje pravokotnih trikotnikov s pomočjo žepnega računala; mera kotov v radianih, kotomerski krog, pozitivni in negativni koti, koti večji od polnega kota, definicija sinusa in kosinusa s koordinatami točk na kotomerski krožnici, spreminjanje predznaka kotnih funkcij pri prehajanju iz prvega v višje kvadrant, periodičnost kotnih funkcij, adicijski izreki, poenostavljanje trigonometričnih izrazov, grafi kotnih funkcij in vpliv spreminjanja kotnih parametrov, inverzne kotne funkcije. (september in oktober) FUNKCIJE (ponavljanje) definicija funkcije, grafi funkcij, domena, zaloga vrednosti, definicijsko območje, injektivnost, surjektivnost, bijektivnost, inverzna funkcija, kompozitum funkcij, sode/lihe, periodične, rastoče/padajoče, omejene/neomejene funkcije. (november) LIMITE in ZAPOREDJA aritmetično in geometrično zaporedje; vsota n členov zaporedja, interpolacija, limita zaporedja, vsota neskončnega geometričnega zaporedja, nihajoče, omejeno in neomejeno zaporedje; pojem limite in njena definicija v raznih primerih, leva in desna limita, končne in neskončne limite, izreki o limitah, računanje limit, posebne limite, posebna zaporedja in njihove limite: Fibonaccijevo zaporedje in njegova zveza z zlatim številom; izpeljava Neperjevega števila e iz zaporedja neprekinjenega obrestovanja; nedoločene oblike, zveznost, oblike nezveznosti, vodoravne, navpične in poševne asimptote. (december in januar) ODVODI definicija, geometrični pomen, pravila za računanje odvodov, odvod sestavljene funkcije, odvodi višjega reda. Aplikacija: raba odvodov v fiziki. (februar in marec) ANALIZA FUNKCIJ določanje intervalov naraščanja in padanja s predznakom prvega odvoda, iskanje relativnih ekstremov in prevojev, določanje intervalov konkavnosti s predznakom drugega odvoda, načrtovanje grafov celih in racionalnih funkcij. (april in maj) DODATNE (MOŽNE) UČNE VSEBINE: definicija integralov in pomen integralov, določeni in nedoločeni integrali, nekaj primerov integralov osnovnih funkcij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Bo zadostno usvojil veliko večino (80%) predelane snovi in dosegel minimalne standarde pri postavljenih učnih ciljih.

Nazaj