matematika

Opis vsebin

Učna enota/čas ( razporeditev po mesecih)

Funkcije. (sept.-nov.)
Funkcija. Različni načini predstavitve funkcije. Lastnosti funkcije. Injektivna, bijektivna in surjektivna funkcija.

Eksponentna in logaritemska funkcija oz. enačbe.(nov.-apr.)
Potence in eksponentna funkcija.
Logaritmi. Lastnosti logaritmov. Logaritemska funkcija.
Eksponentne in logaritemske enačbe.

Trigonometrija.(apr./maj-jun.)
Kot, merjenje kotov, prehod iz stopinj v radiane in obratno. Osnovne kotne funkcije: definicije, lastnosti, grafi.
Kofunkcije: definicija in grafična interpretacija.
Osnovne goniometrične identitete in enačbe.
Uporaba trigonometričnih izrekov za reševanje vaj v trikotniku.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo imel pozitivno oceno v prvem in v drugem štirimesečju, oz. če bo v predvidenih rokih popravil morebitne negativne ocene . Ocenjevanje bo na podlagi srednje ocene pisnih in ustnih preverjanj. Oceno odloženega ocenjevanja bom lahko upoštevala kot samostojno ali le delno, odvisno od količine snovi, ki bo pri tistem preverjanju upoštevana. Pri dodeljevanju ocen bom upoštevala naslednji kriterij: če srednja ocena presega vsaj za desetinko neko oceno, se dodeli višja ocena, to pomeni, da če npr. doseže dijak srednjo oceno, ki je višja od 5,1 , mu bom predlagala šestico). Seveda lahko kadarkoli sprašam dijaka, da bolje preverim njegovo znanje in torej bolje določim njegovo oceno. Zanimanje, sodelovanje, redno opravljanje domačih nalog ne bodo deležni posebnega ocenjevanja pri predmetu, saj avtomatično pripomorejo k izboljšanju ali poslabšanju znanja in torej posredno že vplivajo na ocenjevanje, bom pa nanje opozorila v zvezi z dodeljevanjem ocene iz vedenja.

Nazaj