matematika

Opis vsebin

Učna enota .( razporeditev po mesecih)
Analitična geometrija.(sept. okt.)
Koordinatni sistem na premici. Pravokotni in nepravokotni kartezični ter polarni koordinatni sistem v ravnini. Razdalja med dvema točkama oz. dolžina daljice, razpolovišče daljice. Računanje obsega in ploščine trikotnika v pravok. koord. sist. Preslikava čez točko oz. premico.

Študij premic v ravnini. (nov.-jan)
Implicitna in eksplicitna oblika enačbe premice. Enačba premice, ki je vzporedna osi x, osi y, ki gre skozi izhodišče. Skupna točka dveh premic in linearni sistemi enačb z dvema neznankama. Enačba premice skozi dve točki, uporaba obrazca za preverjanje (ne)kolinearnosti treh točk v ravnini. Smerni koeficient in njegov pomen. Vzporedne oz. pravokotne premice dani premici. Svobodni člen in presek premice z ordinato. Šopi in snopi premic. Računanje razdalje med točko in premico.

Študij stožnic. (jan.-apr.)
Stožnice kot presek dvojnega neskončnega stožca z ravnino, kot geometrijska mesta točk v ravnini, kot grafični prikaz rešitev enačb druge stopnje. Klasifikacija stožnic z uporabo A33 .
Primeri enačb nekaterih stožnic (krožnica v središčni in ne središčni legi, parabola z osjo na oz. vzporedno osi x oz. osi y, elipsa in hiperbola v kanonični obliki).
Vaje v zvezi s stožnicami.

Neenačbe. (maj- jun.)
Neenačbe prve,druge in višje stopnje ter ulomljene neenačbe z eno neznanko. Sistemi neenačb.

Statistika. (jun.)
Uvod v statistiko. Osnovni pojmi statistike. Urejanje, grupiranje ter načini predstavitve podatkov. Srednje vrednosti: aritmetična sredina,mediana in modus. Razpršenost podatkov.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo imel pozitivno oceno v prvem in v drugem štirimesečju, oz. če bo v predvidenih rokih popravil morebitne negativne ocene . Ocenjevanje bo na podlagi srednje ocene pisnih in ustnih preverjanj. Oceno odloženega ocenjevanja bom lahko upoštevala kot samostojno ali le delno, odvisno od količine snovi, ki bo pri tistem preverjanju upoštevana. Pri dodeljevanju ocen bom upoštevala, da je če presega vsaj za desetinko neko oceno, se mu dodeli višja ocena, to pomeni, da če doseže dijak srednjo oceno, ki je višja od 5,1 , mu bom predlagala šestico). Seveda lahko kadarkoli sprašam dijaka, da bolje preverim njegovo znanje in torej bolje določim njegovo oceno.Zanimanje, sodelovanje, redno opravljanje domačih nalog ne bodo deležni posebnega ocenjevanja pri predmetu, saj avtomatično pripomorejo k izboljšanju ali poslabšanju znanja in torej ocenjevanja, bom pa naje opozorila v zvezi z dodeljevanjem ocene iz vedenja.

Nazaj