MATEMATIKA

Opis vsebin

RAZČLENITEV UČNIH VSEBIN IN PREDVIDEVANA PORABA ČASA Učna enota Osnovne številske množice: naravna in relativna cela števila (definicije v N in Z ter lastnosti množic; notranje in zunanje operacije in njihove lastnosti, potence z naravnimi esponenti, pravila za potence, številski izrazi; večkratnik in delitelji, osnovni kriteriji deljivosti v N, osnovni izrek o deljenju, največji sk. delitelj in najmanjši sk. večkratnik v N), racionalna števila (ulomki, urejenost, primerjanje, notranje in zunanje operacije in njihove lastnosti, izrazi; decimalna števila; potence s celimi eksponenti; razmerja, odstotki), realna števila (iracionalna števila, kvadratni koren). Teorija množič: definicija in grafični prikaz splošnih množic, podmnožice, potenčna množica, operacije z množicami (presek, unija, razlika, komplement); množica premi zmnožek, relacije in funkcije Čas (število ur ali razporeditev po mesecih) SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER, JANUAR Monomi in polinomi: monomi (definicija, stopnja monoma, istoimenski monomi, računanje z monomi), polinomi (definicija, stopnja polinoma, homogeni polinomi, računanje s polinomi, posebni produkti), algebrski izrazi; razstavljanje polinomov , D in v polinomov, algebrski ulomki in operacije (samo množenje in deljenje). FEBRUAR, MAREC, APRIL Linearna enačba: linearna enačba z eno neznanko (definicije, rešitve - nemogoče in nedoločene, stopnja; zakoni ekvivalence in posledice; reševanje numeričnih, ulomljenih in parametričnih lineari enačb z eno neznanko); problemi prve stopnje z eno neznanko; razcepne enačbe višje stopnje.MAJ, JUNIJ

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo dosegel zadostno oceno (6) pri vseh predelanih učnih enotah, ne glede na povprečno oceno.

Nazaj