MATEMATIKA

Opis vsebin

Učna enota Čas (število ur ali razporeditev po mesecih)
Osnovne številske množice: naravna in relativna cela števila (definicije v N in Z ter lastnosti množic; notranje in zunanje operacije in njihove lastnosti, potence z naravnimi esponenti, pravila za potence, številski izrazi; večkratnik in delitelji, osnovni kriteriji deljivosti v N, osnovni izrek o deljenju, največji sk. delitelj in najmanjši sk. večkratnik v N), racionalna števila (ulomki, urejenost, primerjanje, notranje in zunanje operacije in njihove lastnosti, izrazi; decimalna števila; potence s celimi eksponenti; razmerja, odstotki), realna števila (iracionalna števila, kvadratni koren).
Teorija množič: definicija in grafični prikaz splošnih množic, podmnožice, potenčna množica, operacije z množicami (presek, unija, razlika, komplement); množica premi zmnožek, relacije in funkcije SEPTEMBER,
OKTOBER,
NOVEMBER, DECEMBER
Monomi in polinomi: monomi (definicija, stopnja monoma, istoimenski monomi, računanje z monomi), polinomi (definicija, stopnja polinoma, homogeni polinomi, računanje s polinomi, posebni produkti), algebrski izrazi; razstavljanje polinomov , D in v polinomov, algebrski ulomki in operacije (samo množenje in deljenje). JANUAR,
FEBRUAR, MAREC APRIL
Linearna enačba: linearna enačba z eno neznanko (definicije, rešitve - nemogoče in nedoločene, stopnja; zakoni ekvivalence in posledice; reševanje numeričnih, ulomljenih in parametričnih lineari enačb z eno neznanko); problemi prve stopnje z eno neznanko; razcepne enačbe višje stopnje. MAJ
Statistika: osnovni statistični pojmi (znak, populacija, enota, vzorec); vrste statističnih opazovanj. Urejanje podatkov v tabele (porazdelitev frekvenc, absolutna, relativna in odstotna frekvenca, kumulative; širina in sredina razreda). Grafično prikazovanje statističnih podatkov (frekvenčni kolač, paličasti diagram, histogram, frekvenčni poligon). Pokazatelji srednje vrednosti (navadna in tehtana aritmetična sredina, geometrična in harmonična sredina, modus in mediana). Pokazatelji razpršenosti (variacijski razmik, varianca in standardni odklon). MAJ
Geometrija v ravnini: osnovni geometrijski pojmi (točke in premice v ravnini ter odnosi med njimi). Razdalja, daljica, nosilka daljice, simetrala, poltrak, kot. Togi premiki in skladnost. Trikotnik. JUNIJ

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo dosegel zadostno oceno (6) pri vseh predelanih učnih enotah, ne glede na povprečno oceno.

Nazaj