MATEMATIKA

Opis vsebin

RAZČLENITEV UČNIH VSEBIN IN PREDVIDEVANA PORABA ČASA Učna enota Realna funkcija realne neodvisne spremenljivke - ponavljanje: definicije, domena in zaloga vrednosti, graf, naraščanje, padanje, sodost, lihost; injektivna, surjektivna, bijektivna funkcija; kompozitum funkcij in inverzna funkcija. Grafi elementarnih funkcij in njihove transformacije (vzporedni premik, osna simetrija, središčni razteg). Čas (število ur ali razporeditev po mesecih): SEPTEMBER, OKTOBER Diferencialni račun: Limita funkcije, zveznost. Izreki o funkcijah, zveznih na intervalu. Bisekcija. Odvod. Tangenta. Izreki o funkcijah, odvedljivih na intervalu. Diferencial in aproksimacija z odvodom. Odvodi višjega reda. Ekstremi in stacionarne točke. Ekstremalni problemi. Prevoji. Asimptote. Raziskovanje realnih funkcij realne spremenljivke. OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER, JANUAR Integralni račun: Nedoločeni integral. Računanje integrala realnih funkcij per partes in z uvedbo nove spremenljivke. Določeni integral. Računanje ploščin ravninskih likov in prostornin rotacijskih teles. Numerično integriranje. FEBRUAR, MAREC Diferencialne enačbe: diferencialne enačbe prvega reda, Cauchy-jev problem; enačbe z ločljivimi spremenljivkami. APRIL Verjetnostni račun: Ponavljanje že predelanih vsebin: pogojna verjetnost in neodvisni dogodki; popolna verjetnost in Bayesov obrazec. Slučajne spremenljivke in verjetnostna shema. Diskretne porazdelitve (binomska), zvezne porazdelitve (Gauss-ova ali normala). MAJ

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo dosegel zadostno oceno (6) pri vseh predelanih učnih enotah, ne glede na povprečno oceno.

Nazaj