Matematika

Opis vsebin

Diferencialni račun (september, oktober, november, december, januar)
Limita funkcije, zveznost. Asimptote. Izreki o funkcijah, zveznih na intervalu. Bisekcija. Odvod. Tangenta. Izreki o funkcijah, odvedljivih na intervalu. Diferencial in aproksimacija z odvodom. Odvodi višjega reda. Ekstremi in stacionarne točke. Ekstremalni problemi. Prevoji. Raziskovanje realnih funkcij realne spremenljivke.

Integralni račun (februar, marec, april)
Nedoločeni integral. Računanje integrala realnih funkcij per partes in z uvedbo nove spremenljivke. Določeni integral. Računanje ploščin ravninskih likov in prostornin rotacijskih teles. Numerično integriranje. Enostavne diferencialne enačbe.

Verjetnostni račun (maj, junij)
Slučajne spremenljivke. Matematično upanje in varianca slučajnih spremenljivk. Porazdelitve osnovnih slučajnih spremenljivk.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo imel pozitivno oceno v vseh učnih enotah in to ne glede na povprečno oceno.

Nazaj