MATEMATIKA

Opis vsebin

Logaritemska funkcija (september): logaritem. Število e in naravni logaritem. Prehod k novi osnovi. Lastnosti in graf logaritemske funkcije. Logaritemska enačba in neenačba. Kotne funkcije (oktober, november): ločna mera. Definicija kotnih funkcij. Lastnosti in graf kotnih funkcij. Adicijski izreki in njihove posledice (dvojni in polovični koti, pretvarjanje vsote v produkt in obratno, parametrski obrazci). Krožne funkcije in njihovi grafi. Trigonometrične enačbe in neenačbe. Trigonometrija (december): razreševanje pravokotnega in splošnega trikotnika (sinusni in kosinusni izrek). Uporaba trigonometrije v geometriji (ploščina trikotnika in četverokotnika, polmer trikotniku včrtanega in očrtanega kroga,…), v analitični geometriji (smerni koeficient premice, kot med premicama, enačba razpolovnic kotov med premicama,…) in v topografiji. Kompleksna števila (januar): uvedba in geometrijska predstavitev kompleksnih števil. Računanje s kompleksnimi števili. Trigonometrični in eksponentni zapis kompleksnih števil. Analitična geometrija prostora (februar): točka, premica in ravnina v prostoru; pravokotnost in vzporednost. Opisna statistika (marec): osnovni statistični pojmi (znak, populacija, enota, vzorec); vrste statističnih opazovanj. Absolutne, relativne in kumulirane frekvence. Grafični prikaz statističnih opazovanj (frekvenčni kolač, paličasti diagram, histogram, frekvenčni poligon). Mediana, modus in srednje vrednosti (aritmetična, geometrična in harmonična sredina); varianca in standardni odklon. Kombinatorika in verjetnostni račun (april, maj, junuj): osnovni izrek kombinatorike, pravilo vsote. Permutacije, permutacije s ponavljanjem. Variacije, variacije s ponavljanjem. Kombinacije. Binomski izrek. Elementarni dogodki. Verjetnost dogodka. Pogojna verjetnost in neodvisni dogodki. Popolna verjetnost in Bayesov obrazec. Geometrija v ravnini in v prostoru (ena tedenska ura skozi šolsko leto) Zlati rez. Uporaba algebre v geometriji. Obseg in ploščina kroga. Prostorska geometrija: geometrijski elementi v prostoru in odnosi med njimi. Prizma, piramida, prisekana piramida, valj, stožec, prisekani stožec, krogla, vrtenine. Prostornine in površine.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo imel pozitivno oceno v vseh učnih enotah in to ne glede na povprečno oceno.

Nazaj