MATEMATIKA

Opis vsebin

Učna enota Čas (število ur ali razporeditev po mesecih)
Realna funkcija realne neodvisne spremenljivke - ponavljanje: definicije, domena in zaloga vrednosti, ničle funkcije in predona, graf, naraščanje, padanje, sodost, lihost; injektivna, surjektivna, bijektivna funkcija; kompozitum funkcij in inverzna funkcija. Grafi elementarnih funkcij in njihove transformacije (vzporedni premik, osna simetrija, središčni razteg). SEPTEMBER, OKTOBER
Kotne funkcije in trigonometrija: usmerjeni koti, enotska krožnica. Definicija kotnih funkcij. Lastnosti in graf kotnih funkcij. Vrednosti kotnih funkcij za posebne kote. Asocirani koti in prehod na prvi kvadrant. Adicijski izreki in njihove posledice (dvojni in polovični koti, pretvarjanje vsote v produkt in obratno, parametrski obrazci). Razreševanje pravokotnega in splošnega trikotnika (sinusni in kosinusni izrek). Uporaba trigonometrije v geometriji (ploščina trikotnika in četverokotnika, polmer trikotniku včrtanega in očrtanega kroga,…), v analitični geometriji (smerni koeficient premice, kot med premicama, enačba razpolovnic kotov med premicama,…) in v topografiji. Krožne funkcije in njihovi grafi. Trigonometrične enačbe in neenačbe. OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER, JANUAR,
Kompleksna števila: uvedba in geometrijska predstavitev kompleksnih števil. Računanje s kompleksnimi števili.
Trigonometrični in eksponentni zapis kompleksnih števil. FEBRUAR, MAREC
Prostorska geometrija: geometrijski elementi v prostoru in odnosi med njimi. Pravilni poliedri, prisekana piramida, valj, stožec, prisekani stožec, krogla, vrtenine. Prostornine in površine. MAREC
Analitična geometrija v prostoru: koordinate v prostoru, ravnina in njena enačba v prostoru, premica in njena enačba. APRIL
Kombinatorika in verjetnostni račun: osnovni izrek kombinatorike, pravilo vsote. Permutacije, permutacije s ponavljanjem. Variacije, variacije s ponavljanjem. Kombinacije. Binomski izrek.
Elementarni dogodki. Verjetnost dogodka. Vsota dogodkov. Pogojna verjetnost in neodvisni dogodki. Popolna verjetnost in Bayesov obrazec. APRIL, MAJ
Limite: okolice, robne točke, stikališča; definicija limit, tipi limit, operacije z limitami, zveznost in točke nezveznosti. MAJ, JUNIJ

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo dosegel zadostno oceno (6) pri vseh predelanih učnih enotah, ne glede na povprečno oceno.

Nazaj