Matematika

Opis vsebin

Neenačbe (september, oktober)
Neenačbe in sistemi neenačb. Racionalne, ulomljene, iracionalne neenačbe, neenačbe z absolutno vrednostjo.

Koordinatni sistem in premica (oktober, november)
Pravokotni koordinatni sistem v ravnini (ponavljanje): razpolovišče daljice, razdalja med točkama v koordinatni ravnini, težišče trikotnika, ploščina in orientacija trikotnika. Enačba premice v ravnini: pravokotne in vzporedne premice, šopi in snopi premic; razdalja točke do premice; os daljice in kotna razpolovnica.

Stožnice (november, december, januar)
Parabola, krožnica, elipsa, hiperbola. Tangente na stožnice. Šopi stožnic.

Kombinatorika in verjetnostni račun (januar)
Osnovni izrek kombinatorike, pravilo vsote. Permutacije, permutacije s ponavljanjem. Variacije, variacije s ponavljanjem. Kombinacije.
Elementarni dogodki. Verjetnost dogodka. Verjetnost vsote in produkta dogodkov. Neodvisni dogodki.

Realne funkcije (februar)
Lastnosti realnih funkcij: naraščanje, padanje, sodost, lihost, periodičnost. Injektivna, surjektivna, bijektivna funkcija. Kompozitum funkcij in inverzna funkcija. Potenčna funkcija, cela in ulomljena racionalna funkcija, iracionalna funkcija.

Eksponentna in logaritemska funkcija (marec, april)
Lastnosti in graf eksponentne funkcije. Logaritem. Število e in naravni logaritem. Prehod k novi osnovi. Lastnosti in graf logaritemske funkcije. Eksponentna enačba in neenačba. Logaritemska enačba in neenačba.

Opisna statistika (maj, junij)
Osnovni statistični pojmi (znak, populacija, enota, vzorec); vrste statističnih opazovanj. Absolutne in relativne frekvence. Grafični prikaz statističnih opazovanj (frekvenčni kolač, paličasti diagram, histogram, frekvenčni poligon). Mediana, modus in aritmetična sredina; varianca in standardni odklon.

Geometrija v ravnini (ena tedenska ura skozi šolsko leto)
Talesov izrek. Podobnost, središčni razteg. Pravilni mnogokotniki. Zlati rez. Uporaba algebre v geometriji. Obseg in ploščina kroga.
Prostorska geometrija: geometrijski elementi v prostoru in odnosi med njimi. Prizma, piramida, prisekana piramida. Prostornine in površine.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo imel pozitivno oceno v vseh učnih enotah in to ne glede na povprečno oceno.

Nazaj