MATEMATIKA

Opis vsebin

Neenačbe (september, oktober) Neenačbe in sistemi neenačb. Racionalne, ulomljene, iracionalne neenačbe, neenačbe z absolutno vrednostjo. Koordinatni sistem in premica (oktober, november) Pravokotni koordinatni sistem v ravnini (ponavljanje): razpolovišče daljice, razdalja med točkama v koordinatni ravnini, težišče trikotnika, ploščina in orientacija trikotnika. Enačba premice v ravnini: pravokotne in vzporedne premice, šopi in snopi premic; razdalja točke do premice; os daljice in kotna razpolovnica. Stožnice (november, december, januar, februar) Parabola, krožnica, elipsa, hiperbola. Tangente na stožnice. Šopi stožnic. Kombinatorika in verjetnostni račun (marec) Osnovni izrek kombinatorike, pravilo vsote. Permutacije, permutacije s ponavljanjem. Variacije, variacije s ponavljanjem. Kombinacije. Elementarni dogodki. Verjetnost dogodka. Verjetnost vsote in produkta dogodkov. Neodvisni dogodki. Realne funkcije (april) Lastnosti realnih funkcij: naraščanje, padanje, sodost, lihost, periodičnost. Injektivna, surjektivna, bijektivna funkcija. Kompozitum funkcij in inverzna funkcija. Potenčna funkcija, cela in ulomljena racionalna funkcija, iracionalna funkcija. Eksponentna in logaritemska funkcija (maj, junij) Lastnosti in graf eksponentne funkcije. Logaritem. Število e in naravni logaritem. Prehod k novi osnovi. Lastnosti in graf logaritemske funkcije. Eksponentna enačba in neenačba. Logaritemska enačba in neenačba. Geometrija v ravnini (ena tedenska ura skozi šolsko leto) Ploščinsko enaki liki, Evklidova izreka in Pitagorov izrek. Ploščine mnogokotnikov. Talesov izrek. Podobnost, središčni razteg. Pravilni mnogokotniki. Zlati rez. Uporaba algebre v geometriji. Obseg in ploščina kroga. Prostorska geometrija: geometrijski elementi v prostoru in odnosi med njimi. Prizma, piramida, prisekana piramida. Prostornine in površine.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo imel pozitivno oceno v vseh učnih enotah in to ne glede na povprečno oceno.

Nazaj