MATEMATIKA

Opis vsebin

Sistemi linearnih enačb (september, oktober) Sistem linearnih enačb z dvema neznankama, metode reševanja sistemov linearnih enačb (tudi grafična). Problemi prve stopnje z več neznankami. Neenačbe (november) Linearna neenačba z eno neznanko (načela ekvivalentnosti, množica rešitev), ulomljene in razcepne neenačbe, sistemi neenačb. Koreni (november, december, januar) Razširitev množice racionalnih števil. Koreni s sodim in lihim korenskim eksponentom, definicijsko območje, poenostavljanje korenov in absolutna vrednost, računanje s koreni. Potence z racionalnim eksponentom. Izrazi, enačbe in neenačbe z iracionalnimi koeficienti. Kvadratna enačba (februar, marec, april) Reševanje popolnih in nepopolnih, številskih in parametričnih kvadratnih enačb. Zveza med rešitvama in koeficienti kvadratne enačbe. Ulomljene enačbe, ki jih preoblikujemo v kvadratne. Iracionalne enačbe. Sistemi druge in višje stopnje. Simetrični sistemi. Problemi druge in višje stopnje. Kvadratna neenačba. Grafično reševanje kvadratnih neenačb. Opisna statistika (maj) Osnovni statistični pojmi (znak, populacija, enota, vzorec); vrste statističnih opazovanj. Absolutne in relativne frekvence. Grafični prikaz statističnih opazovanj (frekvenčni kolač, paličasti diagram, histogram, frekvenčni poligon). Mediana, modus in aritmetična sredina; varianca in standardni odklon. Kombinatorika in verjetnostni račun (maj, junij) Osnovni izrek kombinatorike, pravilo vsote. Permutacije, permutacije s ponavljanjem. Variacije, variacije s ponavljanjem. Kombinacije. Elementarni dogodki. Verjetnost dogodka. Verjetnost vsote in produkta dogodkov. Neodvisni dogodki. Geometrija v ravnini (ena tedenska ura skozi šolsko leto, samo v primeru pouka v prisotnosti) Mnogokotniki, paralelogrami. Geometrična mesta, simetrala kota in daljice. Krog in krožnica, središčni in obodni koti. Ploščinsko enaki liki, Evklidova izreka in Pitagorov izrek. Ploščine mnogokotnikov. Talesov izrek. Podobnost, središčni razteg. Pravilni mnogokotniki. Zlati rez. Uporaba algebre v geometriji. Obseg in ploščina kroga.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo imel pozitivno oceno v vseh učnih enotah in to ne glede na povprečno oceno.

Nazaj