Matematika

Opis vsebin

Linearna enačba z eno neznanko (september, oktober)
Načela ekvivalentnosti, nemogoče in nedoločene enačbe, številske in parametrične linearne enačbe, ulomljene enačbe, ki jih preoblikujemo v linearne, problemi prve stopnje z eno neznanko.

Sistemi linearnih enačb (oktober, november)
Sistem linearnih enačb z dvema neznankama, metode reševanja sistemov linearnih enačb (tudi grafična). Problemi prve stopnje z več neznankami.

Opisna statistika (december)
Osnovni statistični pojmi (znak, populacija, enota, vzorec); vrste statističnih opazovanj. Absolutne in relativne frekvence. Grafični prikaz statističnih opazovanj (frekvenčni kolač, paličasti diagram, histogram, frekvenčni poligon). Mediana, modus in aritmetična sredina; varianca in standardni odklon.

Kombinatorika in verjetnostni račun (januar)
Osnovni izrek kombinatorike, pravilo vsote. Permutacije, permutacije s ponavljanjem. Variacije, variacije s ponavljanjem. Kombinacije.
Elementarni dogodki. Verjetnost dogodka. Verjetnost vsote in produkta dogodkov. Neodvisni dogodki.

Neenačbe (februar)
Linearna neenačba z eno neznanko (načela ekvivalentnosti, množica rešitev), ulomljene in razcepne neenačbe, sistemi neenačb.

Koreni (marec, april)
Razširitev množice racionalnih števil. Koreni s sodim in lihim korenskim eksponentom, definicijsko območje, poenostavljanje korenov in absolutna vrednost, računanje s koreni. Potence z racionalnim eksponentom. Izrazi, enačbe in neenačbe z iracionalnimi koeficienti.

Kvadratna enačba (maj, junij)
Reševanje popolnih in nepopolnih, številskih in parametričnih kvadratnih enačb. Zveza med rešitvama in koeficienti kvadratne enačbe. Ulomljene enačbe, ki jih preoblikujemo v kvadratne. Iracionalne enačbe. Sistemi druge in višje stopnje. Simetrični sistemi. Problemi druge in višje stopnje. Kvadratna neenačba. Grafično reševanje kvadratnih neenačb.

Geometrija v ravnini (ena tedenska ura skozi šolsko leto)
Ploščinsko enaki liki, Evklidova izreka in Pitagorov izrek. Ploščine mnogokotnikov. Talesov izrek. Podobnost, središčni razteg. Pravilni mnogokotniki. Zlati rez. Uporaba algebre v geometriji. Obseg in ploščina kroga.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo imel pozitivno oceno v vseh učnih enotah in to ne glede na povprečno oceno.

Nazaj