Matematika

Opis vsebin

KOTNE, EKSPONENTNE IN LOGARITEMSKE FUNKCIJE (ponavljanje)
definicijska območja, osnovne lastnosti, grafični prikaz. (September-Oktober)

FUNKCIJE
definicija, domena, zaloga vrednosti, definicijsko območje, injektivnost, surjektivnost, bijektivnost, inverzna funkcija, kompozitum funkcij, sode/lihe, periodične, rastoče/padajoče, omejene/neomejene funkcije. (Oktober - November)

LIMITE
pojem limite in njena definicija v raznih primerih, leva in desna limita, končne in neskončne limite, limite za x, izreki o limitah, računanje limit, posebne limite, nedoločene oblike, zveznost, oblike nezveznosti, vodoravne, navpične in poševne asimptote (November - December)

ODVODI
definicija, geometrični pomen, pravila za računanje odvodov, odvod sestavljene funkcije, odvodi višjega reda. Aplikacija: raba odvodov v fiziki. (Januar - Februar)

ANALIZA FUNKCIJ
določanje intervalov naraščanja in padanja s predznakom prvega odvoda, iskanje relativnih ekstremov in prevojev, določanje intervalov konkavnosti s predznakom drugega odvoda, načrtovanje grafov celih in racionalnih funkcij.
(April - Maj - Junij)

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak je v glavnih obrisih dosegel cilje; obvlada temeljne vsebine; podaja jih preprosto in v glavnem neosebno; njegovo ustno sporočanje in ustno izražanje sta še zadostna. Povprečna ocena preverjanj je vsaj 6. Pri izračunu povprečne ocene se upoštevajo vse pozitivne ocene dosežene pri vseh posameznih učnih enotah obravnavanih v šolskem letu.

Nazaj