Matematika

Opis vsebin

NEENAČBE
linearne neenačbe, kvadratne neenačbe, racionalne neenačbe, sistemi neenačb (September - Oktober)

EKSPONENTNE IN LOGARITEMSKE FUNKCIJE:
Eksponentna funkcija: definicija, eksistenčni pogoji, lastnosti in graf pri različnih osnovah. Eksponentne enačbe in neenačbe.
Logaritemska funkcija: definicija, eksistenčni pogoji, lastnosti in graf pri različnih osnovah. Pravila računanja z logaritmi. Desetiški in naravni logaritmi. Prehod k novi osnovi. Logaritemske enačbe in neenačbe.
Iskanje logaritmov in antilogaritmov z žepnim računalom. (November - December)

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE V PRAVOKOTNEM TRIKOTNIKU
kratka zgodovina trigonometrije, definicije kotnih funkcij v pravokotnem trikotniku, osnovne trigonometrične zveze, funkcije komplementarnih kotov, izpeljava kotnih funkcij za kote 30, 45 in 60 stopinj, razreševanje pravokotnih trikotnikov s pomočjo žepnega računala. (Januar)

POSPLOŠITEV KOTNIH FUNKCIJ NA POLJUBNE KOTE
mera kotov v radianih, kotomerski krog, pozitivni in negativni koti, koti večji od polnega kota, definicija sinusa in kosinusa s koordinatami točk na kotomerski krožnici, spreminjanje predznaka kotnih funkcij pri prehajanju iz prvega v višje radiante, periodičnost kotnih funkcij, adicijski izreki, funkcije dvojnega in polovičnega kota, poenostavljanje trigonometričnih izrazov, trigonometrične enačbe, grafi kotnih funkcij in vpliv spreminjanja kotnih parametrov, inverzne kotne funkcije, sinusov in kosinusov izrek in reševanje poljubnih trikotnikov, aplikacije: topografski in astronomski računi z uporabo sekstanta, harmonično nihanje (Februar - Marec)

ZAPOREDJA
aritmetično in geometrično zaporedje; vsota n členov zaporedja, interpolacija, limita zaporedja, vsota neskončnega geometričnega zaporedja, nihajoče, omejeno in neomejeno zaporedje; posebna zaporedja: Fibonaccijevo zaporedje in njegova zveza z zlatim številom; izpeljava Neperjevega števila e iz zaporedja neprekinjenega obrestovanja (April)

KOMBINATORIKA IN VERJETNOSTNI RAČUN
Permutacije, variacije, kombinacije.
Klasična definicija verjetnosti in verjetnost vsote ter produkta dogodkov.
Odvisni dogodki in pogojna verjetnost.
Bayesov obrazec in preverjanje hipotez. (Maj - Junij)

GEOMETRIJA V PROSTORU
površina in prostornina paralelepipeda, prizme, piramide, stožca, valja, krogle ter nekaterih poliedrov (Januar - Junij)

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak je v glavnih obrisih dosegel cilje; obvlada temeljne vsebine; podaja jih preprosto in v glavnem neosebno; njegovo ustno sporočanje in ustno izražanje sta še zadostna. Povprečna ocena preverjanj je vsaj 6. Pri izračunu povprečne ocene se upoštevajo vse pozitivne ocene dosežene pri vseh posameznih učnih enotah obravnavanih v šolskem letu. Ocena popravnega izpita ni končna ocena pri predmetu temveč se upošteva kot ocena ene ali več učnih enot.

Nazaj