MATEMATIKA

Opis vsebin

Učna enota - Čas oz.razporeditev po mesecih Analitična geometrija.(Sept-okt.) Koordinatni sistem na premici. Pravokotni in nepravokotni kartezični ter polarni koordinatni sistem v ravnini. Razdalja med dvema točkama oz. dolžina daljice, razpolovišče daljice. Preslikava čez točko . Študij premic v ravnini.(Nov.-jan.) Implicitna in eksplicitna oblika. Enačba premice, ki je vzporedna osi x, osi y, ki gre skozi izhodišče. Skupna točka dveh premic in linearni sistemi enačb z dvema neznankama. Enačba premice skozi dve točki, uporaba obrazca za preverjanje (ne)kolinearnosti treh točk v ravnini. Smerni koeficient in njegov pomen. Vzporedne oz. pravokotne premice dani premici. Svobodni člen in presek premice z ordinato. Šopi in snopi premic. Računanje razdalje med točko in premico. Študij stožnic.(Jan.-april) Stožnice kot presek dvojnega neskončnega stožca z ravnino, kot geometrijska mesta točk v ravnini, kot grafični prikaz rešitev enačb druge stopnje. Klasifikacija stožnic z uporabo A33 . Primeri enačb nekaterih stožnic (krožnica v središčni in ne središčni legi, parabola z osjo na oz. vzporedno osi x oz. osi y, elipsa in hiperbola v kanonični obliki). Vaje v zvezi s stožnicami. Neenačbe.(Maj.-jun.) Neenačbe prve,druge in višje stopnje ter ulomljene neenačbe z eno neznanko. Sistemi neenačb.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo imel pozitivno oceno v prvem in v drugem štirimesečju, oz. če bo v predvidenih rokih popravil morebitne negativne ocene . Ocenjevanje bo na podlagi srednje ocene pisnih (v primeru didaktike v prisotnosti) in ustnih preverjanj, oz. pravilnosti in rednosti domačega dela* (v primeru didaktike na daljavo). Oceno odloženega ocenjevanja bom lahko upoštevala kot samostojno ali le delno, odvisno od količine snovi, ki bo pri tistem preverjanju upoštevana.

Nazaj