MATEMATIKA

Opis vsebin

Učna enota- razporeditev po mesecih Funkcije. (sept.-nov.) Funkcija. Različni načini predstavitve funkcije. Lastnosti funkcije. Injektivna, bijektivna in surjektivna funkcija. Potence in eksponentna funkcija.(nov.-apr.) Logaritmi. Lastnosti logaritmov. Logaritemska funkcija. Eksponentne in logaritemske enačbe. Trigonometrija.(apr./maj.-jun.) Kot, merjenje kotov, prehod iz stopinj v radiane in obratno. Osnovne kotne funkcije: definicije, lastnosti, grafi. Kofunkcije: definicija in grafična interpretacija. Osnovni goniometrični identiteti. Uporaba trigonometričnih izrekov za reševanje vaj v pravokotnem trikotniku.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo imel pozitivno oceno v prvem in v drugem štirimesečju, oz. če bo v predvidenih rokih popravil morebitne negativne ocene .

Nazaj