matematika

Opis vsebin

Infinitezimalna analiza.

Funkcije. (sept.-nov.)
Definicija funkcije. Realna funkcija realne spremenljivke. Definicijsko območje, iskanje definicijskega območja dane funkcije.
Interval. Okolica, ε-okolica, desna in leva okolica dane točke. Okolica + in okolica -. Akumulacijska, notranja točka in robna točka množice.

Limite. (nov.-maj)
Definicija limite (bodisi s pomočjo epsilona , bodisi z okolicami). Desna in leva limita. Neskončne limite in limite v neskončnosti. Asimptota. Določanje vodoravnih in navpičnih asimptot.
Zvezne in nezvezne funkcije (def. z uporabo limite) in njih grafi. Točke nezveznosti in njih klasifikacija (odpravljiva nezveznost, nezveznost I. in II. tipa).
Računanje limit zveznih funkcij. Izreki v zvezi z limito vsote, zmnožka in kvocijenta dveh funkcij.
Sestavljene funkcije. Inverzna funkcija dane funkcije. Zveznost sestavljenih funkcij (izrek) in računanje njihovih limit.
Limita funkcije f(x)=(sinx)/x ko x teži k ničli (brez dokazovanja). Iskanje ničel funkcije z bisekcijo.

Odvod. (maj-jun.)
Definicija in geometrični pomen odvoda. Hitrost pri premem gibanju kot odvod poti na čas. Povezava med odvedljivostjo funkcije v točki in zveznostjo. Pravila za odvajanje. Odvod sestavljene funkcije in odvodi nekaterih osnovnih funkcij. Risanje/študij funkcij (enostavni primeri).

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo imel pozitivno oceno v prvem in v drugem štirimesečju, oz. če bo v predvidenih rokih popravil morebitne negativne ocene . Ocenjevanje bo na podlagi srednje ocene pisnih in ustnih preverjanj. Oceno odloženega ocenjevanja bom lahko upoštevala kot samostojno ali le delno, odvisno od količine snovi, ki bo pri tistem preverjanju upoštevana. Pri dodeljevanju ocen bom upoštevala, da je če presega vsaj za desetinko neko oceno, se mu dodeli višja ocena, to pomeni, da če doseže dijak srednjo oceno, ki je višja od 5,1 , mu bom predlagala šestico). Seveda lahko kadarkoli sprašam dijaka, da bolje preverim njegovo znanje in torej bolje določim njegovo oceno. Zanimanje, sodelovanje, redno opravljanje domačih nalog ne bodo deležni posebnega ocenjevanja pri predmetu, saj avtomatično pripomorejo k izboljšanju ali poslabšanju znanja in torej ocenjevanja, bom pa naje opozorila v zvezi z dodeljevanjem ocene iz vedenja.

Nazaj