MATEMATIKA

Opis vsebin

Infinitezimalna analiza. Funkcije. (Sept.-nov.) Definicija funkcije. Realna funkcija realne spremenljivke. Definicijsko območje, iskanje definicijskega območja dane funkcije. Interval. Okolica, ε-okolica, desna in leva okolica dane točke. Okolica + in okolica -. Akumulacijska, notranja točka in robna točka množice. Limite. (Nov.-maj) Definicija limite (bodisi s pomočjo epsilona , bodisi z okolicami). Desna in leva limita. Neskončne limite in limite v neskončnosti. Asimptota. Določanje vodoravnih in navpičnih asimptot. Zvezne in nezvezne funkcije (def. z uporabo limite) in njih grafi. Točke nezveznosti in njih klasifikacija (odpravljiva nezveznost, nezveznost I. in II. tipa). Računanje limit zveznih funkcij. Izreki v zvezi z limito vsote, zmnožka in kvocijenta dveh funkcij. Sestavljene funkcije. Inverzna funkcija dane funkcije. Zveznost sestavljenih funkcij (izrek) in računanje njihovih limit. Limita funkcije f(x)=(sinx)/x ko x teži k ničli (brez dokazovanja). Iskanje ničel funkcije z bisekcijo. Odvod. (Maj-jun.) Definicija in geometrični pomen odvoda. Hitrost pri premem gibanju kot odvod poti na čas. Povezava med odvedljivostjo funkcije v točki in zveznostjo. Pravila za odvajanje. Odvod sestavljene funkcije in odvodi nekaterih osnovnih funkcij. Risanje/študij funkcij (enostavni primeri).

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo imel pozitivno oceno v prvem in v drugem štirimesečju, oz. če bo v predvidenih rokih popravil morebitne negativne ocene

Nazaj