LATINŠČINA

Opis vsebin

A. Cezar(september-januar 25 ur) De bello Gallico I 1 (opis Galije), VI 11-17 (običaji Galcev), VII 80-89 (končni spopad pri Aleziji). B. Katul(februar-maj 25 ur) Liber 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 31, 43, 49, 51, 70, 76, 85, 101. Osnove latinske metrike. Branje falajkovega enajsterca, šesterca, holjamba in elegičnega distiha. Sapfična kitica po profesorjevem vodenju. C. Književnost: (skozi celo leto 30 ur) Periodizacija latinske književnosti. Predliterarna doba: problem jezika in prvi spomeniki. Predliterarne pesniške in prozne oblike. Arhaična doba: zgodovinsko-družbeni okvir. Epika: Livij Andronik, Najvij, Enij. Komedija: Plavt, Terencij. Branje Plavtove ali Terencijeve komedije v prevodu in predstavitev razredu. Rimsko letopisje: Kato. Satira: Lucilij. Pozna republikanska doba: zgodovinsko-družbeni okvir. Neoterično pesništvo in Katul. Č. Jezikovni pouk:(skozi celo leto 52 ur) a) ponavljanje in utrjevanje latinske morfologije b) utrjevanje neosebih glagolskih oblik (infinitiv, AcI, NcI, particip, absolutni ablativ, supin in zlasti gerundija, gerundiva, pasivne opisne sprege ter gerundivne zveze) c) sintagmatika: raba sklonov nominativ in vokativ, genetiv, dativ in ablativ č) sintaksa stavka utrjevanje odvisnikov, ki jih bomo srečali pri avtorjih d) pisno preverjanje: šolske naloge in poprave

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

zna pravilno brati latinska besedila, prepoznati in prevesti obravnavane morfosintaktične strukture latinskega jezika, pozna razvoj latinske književnosti in teme obravnavanih besedil.

Nazaj