LATINŠČINA

Opis vsebin

SEPTEMBER: zgodovina in značilnosti latinščine, izgovorjava, uvod v latinsko morfologijo, glagol esse
OKTOBER: 1. deklinacija, prezentova osnova 1. in 2. konjugacije (aktiv, indikativ), branje iz poglavja Romae, civilizacijske vsebine: rimske javne zgradbe
NOVEMBER: 2. deklinacija, prezentova osnova 3. in 4. konjugacije, branje iz poglavja Aulus et Titus Romae ambulant, civilizacijske vsebine: hrana in šolanje
DECEMBER: pridevniki 1. razreda, branje iz poglavja Incolae Italiae et provinciarum, civilizacijske vsebine: italske in izvenitalske pokrajine; rimska hiša
JANUAR: 3. deklinacija, branje iz poglavja Cornelia hominem ignotum amat, civilizacijske vsebine: svatbeni običaji pri Rimljanih
FEBRUAR: utrjevanje 3. deklinacije, pridevniki 2. razreda, branje iz poglavja De corvo et vulpe, civilizacijske vsebine: basen
MAREC: osebni in svojilni zaimek, vprašalni zaimek; branje iz poglavij Tertiola aegra est in De Androclo et leone, civilizacijske vsebine: zdravstvo in pisanje pisem
APRIL: kazalni zaimek; branje iz poglavja Epistula mira; civilizacijske vsebine: pisava in knjige
MAJ: 4. in 5. deklinacija; branje iz poglavja Lucumo et Tanaquil Romam migrant; objektni genitiv in dativus commodi; civilizacijske vsebine: etruščanski vpliv na rimsko civilizacijo
JUNIJ: perfektova osnova vseh konjugacij (aktiv, indikativ); branje iz poglavja Iter iucundum ad mare fecimus; civilizacijske vsebine: rimska cestna mreža

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Pri preverjanju znanja bodo morali dijaki dokazati usvojitev predelane snovi in ustrezne terminologije, upoštevala pa bom tudi sposobnost logičnega povezovanja in sproščenost pri podajanju.

Nazaj