Latinščina

Opis vsebin

A. Katul (september-november 20 ur)
Po zbirki Liber: 8, 9, 11, 13, 31, 43, 49, 51, 70, 85, 93,101.
Metrično branje falecija, holjamba, elegičnega distiha, sapfične kitice (slednje pod prof. vodstvom).

B. Cicero (november-marec 30 ur)
De officiis I 1-7 (uvod in definiranje teme),
20-24 (o pravičnosti),
28-30 (moramo se boriti za pravičnost),
50-52 (človeška solidarnost).

C. Vergilij (marec-maj 15 ur)
Bukolika I.
Georgika IV, 485-527
Metrično branje šesterca.

Č. Književnost: (skozi celo leto 25 ur)
Iz zgodnje republikanske dobe:Lucilij.
Cezarska doba:zgodovinski okvir, splošne značilnosti.
Pesništvo:predneoteriki, neoteriki in Katul. Lukrecij.
Govorništvo in erudicija: Cicero, Terencij Varo.
Zgodovinarji: Kornelij Nepos, Julij Cezar, Salustij.
Oris avgustejske dobe. Kultura in mecenstvo.
Vergilij. Horacij.
Zgodovinopisje: Tit Livij.
Elegiki: Tibul, Propercij, Ovidij.

D. Jezikovni pouk: (skozi celo leto 35 ur)
a) sintagmatika: raba sklonov: ablativ.

Sintaksa stavka
b) prosti stavek :
- raba konjunktiva v glavnem stavku
- neodvisni vprašalni stavki

c) zloženi stavek:
- priredje
- podredje : raba časov v indikativnih odvisnikih, sosledica časov v konjunktivnih odvisnikih prve in višjih stopenj, absolutna raba časov v konjunktivnih odvisnikih
- pregled odvisnikov:
odvisni vprašalni stavki
finalni stavki
konsekutivni stavki
kavzalni stavki
koncesivni stavki
časovni stavki
primerjalni stavki

č) pisno preverjanje: šolske naloge in poprave

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

zna prepoznati in prevesti temeljne morfosintaktične strukture latinskega jezika, obvlada osnovne literarnokritične pojme in terminologijo, pozna razvoj latinske književnosti in teme obravnavanih besedil.

Nazaj