Latinščina

Opis vsebin

morfologija:
aktivna in pasivna spregatev pravilnih glagolov, glagol sum in njegove sestavljenke - september/november
deponentiki in poldeponentiki - november
posebni glagoli (fero, eo, fio, volo, nolo, malo, edo) in njihove sestavljenke - december
nepopolni glagoli in brezosebni glagoli - januar/februar
skladnja:
consecutio temporum, odvisniki s konjunktivom (finalni, konsekutivni, cum historicum, pogojna perioda, odvisni vprašalni stavki) - oktober/februar
raba neosebnih glagolskih oblik (raba participa, absolutni ablativ, gerundivni sklad, aktivna in pasivna opisna sprega) - oktober/februar
sklonoslovje:
nominativ - marec/april
akuzativ - april
dativ - april/maj
genetiv - maj

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak mora obvadati osnovne morfološke in skladenjske kategorije in mora znati svoje znanje uporabiti tako, da pravilno razstavi in prevede skladenjsko dojemljiv tekst.

Nazaj