LATINŠČINA

Opis vsebin

Živa latinščina: latinski frazeologemi v vsakdanji rabi, pregovori, reki v medijih in pravni govorici. Slovnica: ponavljanje lanske snovi. (15 ur v septembru- oktobru). Pozna republikanska doba: Lukrecij in rimsko epikurejstvo. Didaktični ep. Spoznavanje narave in človekov duševni mir. ( 10 ur v novembru-decembru). Cicero: hegemonija besede. Retorična dela. Varonova hvalnica življenju na podeželju. Commentarius kot zgodovinska zvrst. Vojni pohodi v Galiji v Cezarjevi pripovedi. Salustij in Katilinova zarota. (15 ur v januarju-februarju). Avgustejska doba: Vergilij: od Bukolik do Georgik. Rim in Evropa. VI. knjiga Eneide (odlomki). Horacije Ode. Odlomki iz Horacijevih Satir in Epod. (15 ur v marcu-aprilu). Elegija: Tibul (mit podeželskega miru) in Propercij (primerjava z Alojzom Gradnikom); Ovidij in "moderna" poezija. Heroide. Metamorfoze. Ovidij in Shakespeare: primerjava ljubezni med Priamom in Tizbo ter Romeom in Julijo. (15 ur v maju-juniju). Razlaga antike skozi oči humanista.  Dopolnjevanje slovnice: neosebne glagolske oblike, ACI, POS, NCI, A.a., odvisniki; deponentniki in poldeponentniki. Posebni glagoli.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo dosegel zadostno znanje, bo popravil vse negativne ocene, bo dosleden v učenju in opravljanju domačih obveznosti.

Nazaj