Latinščina

Opis vsebin

fonetika: abeceda, diftongi -september
morfologija:
sklanjanje samostalnikov in pridevnikov (1.in 2. deklinacija, pridevniki 1. razreda) -september - november
sklanjanje samostalnikov in pridevnikov (3. deklinacija, pridevniki 2. razreda) - november/december
stopnjevanje pridevnika - december
prislov in stopnjevanje prislova, števniki- december/ januar
osebni, povratno osebni, svojilni in povratno svojilni zaimki - februar
kazalni zaimki, vprašalni in oziralni zaimki - marec
nedoločni in splošno oziralni zaimki april/maj
glagol (aktivne oblike vseh konjugacij – indikativ in infinitiv), glagol sum (indikativ in infinitiv) - september/november
glagol (imperativ prezenta in futura vseh konjugacij in glagola sum - november
glagol (particip prezenta in futura vseh konjugacij in glagola sum
december/februar

skladnja:
prislovna določila družbe, sredstva, kraja, vsebine, snovi, načina, časa, vzroka september/november
dativus possessoris, A. c. I.- december
skladnja: vezni particip, absolutni ablativ
februar - april

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak mora obvadati osnovne slovnične kategorije in mora znati svoje znanje uporabiti tako, da pravilno razstavi in prevede skladenjsko preprost tekst.

Nazaj