LATINŠČINA

Opis vsebin

SEPTEMBER: utrjevanje snovi s popravo domače naloge čez počitnice OKTOBER: perfektova osnova in paradigme, ponovitev vprašalnih in kazalnih zaimkov; branje berila Androklos in lev; civilizacijske vsebine: suženjstvo pri Rimljanih, gladiatorske igre. Oziralni zaimek; branje basni De lupo, qui agnum necat, civilizacijske vsebine: basni v antiki in moderne različice NOVEMBER: nedoločni in nikalni zaimki; sestavljenke glagola esse (vključno s possum); branje pasusa De lupo et cane; civilizacijske vsebine: živali v antiki DECEMBER: stopnjevanje pridevnika in prislov ter stopnjevanje prislova, branje iz poglavja Icarus altius atque altius ad solem ascendit, civilizacijske vsebine: rimski mit, Dedal in Ikar JANUAR: pasiv, branje iz poglavja Troia dolo ulixis capitur et deletur, civilizacijske vsebine: mit - trojanska vojna FEBRUAR: participi prezenta in perfekta, supin; branje iz poglavja Caedes nefaria Tarquinii Prisci in De Orpheo et Eurydica, civilizacijske vsebine: grško in rimsko podzemlje MAREC: glagoli eo in fero; branje iz poglavja Cornelius Rufus in thermis cum amicis colloquitur, civilizacijske vsebine: javna kopališča APRIL: konjunktiv; consecutio temporum in finalni odvisnik; branje iz poglavja Epistula mira; civilizacijske vsebine: pisava in knjige MAJ: infinitivi in ACI; branje iz poglavja De C. Iulio. Caesare; civilizacijske vsebine: latinsko zgodovinopisje JUNIJ: utrjevanje snovi

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Pri preverjanju znanja bodo morali dijaki dokazati usvojitev predelane snovi in ustrezne terminologije, upoštevala pa bom tudi sposobnost logičnega povezovanja in sproščenost pri podajanju.

Nazaj