LATINŠČINA

Opis vsebin

A.Katul(september-oktober 20 ur) Po zbirki Liber: 13, 31, 36, 38, 43, 49, 51, 70, 76, 85, 93,101. Metrično branje falecija, holjamba, elegičnega distiha, sapfične kitice (slednje pod prof. vodstvom). B. Cicero(november-marec 30 ur) De officiis I 1-7 (uvod in definiranje teme), 61-69 (o veličini duha-srčnosti), 101-104 (o naravi duha, nagon in razum), C. Vergilij(marec-maj 15 ur) Bukolika I. Georgika IV, 485-527 Metrično branje šesterca. Č. Književnost: (skozi celo leto 25 ur) Cezarska doba: zgodovinski okvir, splošne značilnosti. Pesništvo: predneoteriki, neoteriki in Katul. Lukrecij. Zgodovinarji: Kornelij Nepos, Julij Cezar, Salustij. Govorništvo in erudicija: Cicero, Terencij Varo. Oris avgustejske dobe. Kultura in mecenstvo. Vergilij. Horacij. Zgodovinopisje: Tit Livij. Elegiki: Tibul, Propercij, Ovidij. D. Jezikovni pouk:(skozi celo leto 35 ur) Sintaksa stavka a) prosti stavek : - raba konjunktiva v glavnem stavku - neodvisni vprašalni stavki b) zloženi stavek: - priredje - podredje : raba časov v indikativnih odvisnikih, sosledica časov v konjunktivnih odvisnikih prve in višjih stopenj, absolutna raba časov v konjunktivnih odvisnikih - pregled odvisnikov: odvisni vprašalni stavki finalni stavki konsekutivni stavki kavzalni stavki koncesivni stavki časovni stavki primerjalni stavki c) pisno preverjanje: šolske naloge in poprave

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

zna prepoznati in prevesti temeljne morfosintaktične strukture latinskega jezika, obvlada osnovne literarnokritične pojme in terminologijo, pozna razvoj latinske književnosti in teme obravnavanih besedil.

Nazaj