Latinščina

Opis vsebin

A. Seneka, Epistulae ad Lucilium (september - februar, 25 učnih ur)
1. 16. pismo, filozofija in sreča, vloga filozofije v življenju, samozavedanje in gojenje naravnih želja;
2. 23. pismo, bona mens in veselje, ki temelji na zavesti, poštenih sklepih in pravilnih dejanjih, prezira naključja in daje trdnost;
3. 93. pismo, dolžina življenja in popolnost življenja.
4. 47. pismo, položaj sužnja v Rimu, antropološka enakost med svobodnimi in sužnji, kdo je svoboden.

B. Tacit, (februar - april, 15 učnih ur)
1. Annales XV 62-63, Senekova prisilna smrt
2. Annales XVI 18-19, Petronijeva parodija "filozofske " smrti
C. Tacit, Germania
1. 1. poglavje, zemljepisni opis Germanije;
2. 2. poglavje, avtohtonost in izoliranost Germanov, ustno izročilo o izvoru, poimenovanje;
3. 3. poglavje, Herkul in Odisej v Germaniji, bardit v vojskovanju;
4. 4. poglavje, avtohtonost in germanska “rasa”;
5. 5. poglavje, opis dežele in gospodarstvo.

Č. Horacij, izbor iz Od (april - maj 10 učnih ur)
Carmina I 9 in 11, II 3 in 10, III 30.

D. Književnost: (skozi celo leto 34 ur)
Iz avgustejske dobe: Horacij, elegija: Kornelij Gal, Tibul, Propercij, Ovidij.Tit Livij.

Oris in delitev cesarske dobe. Doba zgodnjega cesarstva: družbeno-zgodovinski okvir, konec mecenstva, književnost in gledališče (recitationes), vloga retorike (declamationes).
Basen: Feder.
Satirično pesništvo: Persij , Juvenal, Marcial.
Satirični roman: Petronij.
Epika: Lukan. Epika v dobi Flavijcev.
Filozofija: Seneka.
Zgodovinopisje: Tacit, Svetonij.
Retorika: Seneka Starejši, Kvintilijan, Plinij Mlajši.
Roman 2. stoletja: Apulej.
Krščanska književnost: razvojni oris, sv. Avguštin

E. Literarna kritika (7 ur v drugem štirimesečju)
Po ministrskih določilih morajo dijaki zadnjega razreda prebrati literarno študijo. Določila bom seznam del, med katerimi bodo dijaki izbrali eno in ga zatem predstavili sošolcem.

F. Jezikovni pouk (skozi celo leto 30 ur)
Pregled odvisnikov..
Utrjevanje morfološkega in skladenjskega znanja.
Šolske naloge in poprave, simulacija druge pisne naloge na državnem izpitu.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

zna prepoznati in prevesti temeljne morfosintaktične strukture latinskega jezika, pozna razvoj latinske književnosti in zna prikazati teme obravnavanih besedil.

Nazaj