INFORMATIKA

Opis vsebin

oktober: 1) PROGRAMSKI JEZIK JAVA IN OBJEKTNO USMERJENO PROGRAMIRANJE (OOP) - 1 a) Uvod - uvod v programski jezik Java - Uvod v objektno usmerjeno programiranje - Namestitev in nastavitev razvojnega okolja JGRASP - Struktura programa v jeziku Java - Komentarji v jeziku Java - Primitivni podatkovni tipi: o byte, short, int, long, float, double, boolean in char o pretvorbe med primitivnimi podatkovnimi tipi - Nizi (String) - Izpis z metodo System.out.println() - Branje iz tipkovnice z objektom tipa Scanner - aritmetični, primerjalni, logični in bitni operatorji november: 2) PROGRAMSKI JEZIK JAVA IN OBJEKTNO USMERJENO PROGRAMIRANJE (OOP) - 2 a. Razredi in objekti b. Instanciranje objektov c. Konstruktorji d. Značilnosti OOP: - Metode - Enkapsulacija podatkov, polja in razredne spremenljivke, modifikatorji public, private in protected - Polimorfizem in predefiniranje (overriding) metod - Dedovanje in preobteževanje (overloading) metod e. Modifikatorja static in final f. Ovojni razredi (Wrapper classes) december - januar: 3) JAVA - POLJA IN DINAMIČNE PODATKOVNE STRUKTURE Polja in seznami - polja - Array - Seznami - ArrayList - Povezani seznami - LinkedList 4) JAVA: OBRAVANAVA IZJEM a. definicija izjeme b. Obravnavanje izjemn v Javi februar - marec: 5) NUMERIČNA MATEMATIKA 1 Napake in numerično računanje: Napake numeričnih metod, absolutna in relativna napaka. Računalniška aritmetika: Zapis realnega števila v računalnikovo besedo, standard IEEE 754, prekoračitev in podkoračitev. Aproksimacija (iterativne metode) Pregled nekaterih algoritmov za reševanje sledečih problemov in morebitne implementacije: -izračun števila π; -izračun kvadratnega korena (babilonski algoritem); -metode za določitev ničle funkcije: obisekcija; otangentna (ali Newtonova ali Newton-Raphsonova); osekantna -izračun funkcij sen(x) in cos(x); marec - april: 6) INTERNET IN INTERNETNE STORITVE - Arhitektura omrežij - Model ISO/OSI - Omrežje Interneta - Storitve Interneta - Temeljni protokoli Interneta: - IP (naslovi); - DNS (domenska imena); - HTTP (hiperbesedila). maj: 7) NUMERIČNA MATEMATIKA 2 Aproksimacija (iterativne metode) 2 Pregled nekaterih algoritmov za reševanje sledečih problemov in morebitne implementacije: -numerično integriranje (določenih integralov) z implementacijami: ometoda pravokotnikov, ometoda trapezov, ometoda Cavalieri – Simpson. junij: 8) AVTOMATI IN IZRAČUNLJIVOST - Končni avtomati, sekvenčni avtomati: - predstavitev in diagram prehajanja stanj končnih sekvenčnih avtomatov; - primer Mealyjevega avtomata; - primer Moorejevega avtomata; - primet pretvorbe med Mealyjevim in Moorejevim avtomatom. Turingov stroj, izračunljivost in Church-Turingov izrek.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo znal analizirati splošen problem in našel ustrezen algoritem v programskem jeziku Java za njegovo rešitev, obvladal vse strukture in osnovne ukaze programskega jezika Java, znal uporabljati osnovne knjižnice in znal reševati nekatere osnovne primere problemov, bo pravilno uporabljal najpomembnejše numerične metode za reševanje glavnih matematičnih problemov ter bo v glavnih obrisih obvladal strukturo in protokole Interneta in ločeval njegove sestavne dele.

Nazaj