INFORMATIKA

Opis vsebin

september – oktober:
1) PODATKOVNE BAZE 1
a. Relacijski podatkovni model
- Osnovni pojmi RPB
b. Konceptualni model ER
- Entiteta in njeni atributi
- Relacija in njeni atributi
- Generalizacija in specializacija entitete
- Enojne, binarne in ternarne relacije
- Kardinalnost relacije (v ER modelu)
c. Relacija in njene lastnosti
- Vrstice, stolpci;
- Primarni in tuji ključ
- Nedoločena vrednost
- Kardinalnost relacije
- 12 Coddovih pravil
november – januar:
2) PODATKOVNE BAZE 2
a. Relacijska algebra
- Glavne operacije: Unija, Presek, Selekcija, Projekcija in Stiki (Povezave)
b. Poizvedbeni jezik SQL
- glavne lastnosti jezika
- gradniki jezika:
o SELECT in klavzula DISTINCT
o logični operatorji pri klavzuli WHERE
o JOIN: INNER JOIN, LEFT JOIN in RIGHT JOIN
o operator ORDER BY s klavzuli DESC/ASC in klavzula LIKE z nadomestnimi znaki %, _, [] in [!]
o klavzuli BETWEEN in IN
o funkcije SUM, AVG, MAX, MIN, COUNT
februar:
3) NUMERIČNA MATEMATIKA 1
Napake in numerično računanje: Napake numeričnih metod, absolutna in relativna napaka.
Računalniška aritmetika: Zapis realnega števila v računalnikovo besedo, standard IEEE 754, prekoračitev in podkoračitev.
Aproksimacija (iterativne metode)
Pregled nekaterih algoritmov za reševanje sledečih problemov in morebitne implementacije:
- izračun števila π;
- izračun kvadratnega korena (babilonski algoritem);
- metode za določitev ničle funkcije:
o bisekcija;
o tangentna (ali Newtonova ali Newton-Raphsonova);
o sekantna
- izračun funkcij sen(x) in cos(x);

marec:
4) INTERNET IN INTERNETNE STORITVE
- Arhitektura omrežij
- Model ISO/OSI
- Omrežje Interneta
- Storitve Interneta
- Temeljni protokoli Interneta:
- IP (naslovi);
- DNS (domenska imena);
- HTTP (hiperbesedila).
junij:
5) NUMERIČNA MATEMATIKA 2
Aproksimacija (iterativne metode) 2
Pregled nekaterih algoritmov za reševanje sledečih problemov in morebitne implementacije:
- numerično integriranje (določenih integralov) z implementacijami:
o metoda pravokotnikov,
o metoda trapezov,
o metoda Cavalieri – Simpson.

junij:
6) AVTOMATI IN IZRAČUNLJIVOST
- Končni avtomati, sekvenčni avtomati:
- predstavitev in diagram prehajanja stanj končnih sekvenčnih avtomatov;
- primer Mealyjevega avtomata;
- primer Moorejevega avtomata;
- primet pretvorbe med Mealyjevim in Moorejevim avtomatom.
Turingov stroj, izračunljivost in Church-Turingov izrek.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

pravilno pisal enostavne poizvedbe v poizvedbenem jeziku SQL, bo pravilno uporabljal najpomembnejše numerične metode za reševanje glavnih matematičnih problemov ter bo v glavnih obrisih obvladal strukturo in protokole Interneta in ločeval njegove sestavne dele.

Nazaj