INFORMATIKA

Opis vsebin

oktober - november: 1) PODATKOVNE BAZE 1 a. Relacijski podatkovni model -Osnovni pojmi RPB b. Konceptualni model ER - Entiteta in njeni atributi -Relacija in njeni atributi -Generalizacija in specializacija entitete -Enojne, binarne in ternarne relacije -Kardinalnost relacije (v ER modelu) c. Relacija in njene lastnosti -Vrstice, stolpci; -Primarni in tuji ključ -Nedoločena vrednost -Kardinalnost relacije -12 Coddovih pravil november – januar: 2) PODATKOVNE BAZE 2 a. Relacijska algebra -Glavne operacije: Unija, Presek, Selekcija, Projekcija in Stiki (Povezave) b. Poizvedbeni jezik SQL -glavne lastnosti jezika -gradniki jezika: oSELECT in klavzula DISTINCT ologični operatorji pri klavzuli WHERE oJOIN: INNER JOIN, LEFT JOIN in RIGHT JOIN ooperator ORDER BY s klavzuli DESC/ASC in klavzula LIKE z nadomestnimi znaki %, _, [] in [!] oklavzuli BETWEEN in IN ofunkcije SUM, AVG, MAX, MIN, COUNT februar: 3) PROGRAMSKI JEZIK JAVA - Namestitev in nastavitev razvojnega okolja JGRASP - Struktura programa v jeziku Java - Komentarji v jeziku Java - Primitivni podatkovni tipi: o byte, short, int, long, float, double, boolean in char o pretvorbe med številčnimi podatkovnimi tipi - Nizi (String) - Spremenljivke: življenjska doba in doseg - Ključne besede - Izpis z metodo System.out.println() - Branje iz tipkovnice z objektom tipa Scanner - aritmetični, primerjalni, logični in bitni operatorji marec 4) KRMILNE STRUKTURE a. Selekcija: - if stavki - else if in else - uporaba logičnih operatorjev - Konstrukt switch() b. Iteracija: - for zanke - ključna beseda in - funkcija range() - while zanke - stavki break, continue in pass marec – maj: 5) PROGRAMSKI JEZIK JAVA IN IN OBJEKTNO USMERJENO PROGRAMIRANJE (OOP) a. Razredi in objekti b. Enkapsulacija podatkov, polja in razredne spremenljivke, modifikatorji public, private in protected c. Modifikatorja static in final d. Konstruktorji in instanciranje objektov e. Ovojni razredi (Wrapper classes) f. Metode g. Dedovanje in preobteževanje (overloading) metod h. Polimorfizem in predefiniranje (overriding) metod maj – junij: 6) JAVA: POLJA IN DINAMIČNE PODATKOVNE STRUKTURE Polja in seznami - polja - Array - Seznami - ArrayList - Povezani seznami - LinkedList 7) JAVA: OBRAVANAVA IZJEM a. definicija izjeme b. Obravnavanje izjemn v Javi

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo pravilno pisal enostavne poizvedbe v poizvedbenem jeziku SQL, bo znal analizirati splošen problem in našel ustrezen algoritem v psevdo-naravnem jeziku, v programskem jeziku Java za njegovo rešitev, obvladal vse strukture in osnovne ukaze programskega jezika Java, znal uporabljati osnovne knjižnice in znal reševati nekatere osnovne primere problemov, znal uporabljati strukture objektno usmerjenega programiranja

Nazaj