HUMANISTIČNE VEDE

Opis vsebin

V prvem bieniju bodo dijaki: 1) pridobili novo strokovno izrazoslovja, s katerim bodo lahko obravnavali in pravilno razumeli argumente humanističnih ved; 2) spoznali glavne tematike, ki jih obravnavajo posamezne humanistične vede; 3) pridobili znanja na podlagi specifičnih besedil; 4) izrazili pridobljeno znanje v pisni in ustni obliki; 5) sklepali na podlagi naučenega in povezovali teoretične elemente s praktičnimi primeri; 6) razvili sposobnost kritičnega dojemanja in ocenjevanja obravnavanih argumentov. SEPTEMBER - OKTOBER Humanistične vede – uvod: Krajša predstavitev posameznih ved Analiza enostavnih člankov iz sociologije in družbene geografije Razvoj človeške vrste: Biološki in kulturni razvoj Osnovni povzročitelji evolucije človeka NOVEMBER Naravnost in družbenost človeka Kultura: sociološki in antropološki pomen Opredelitev pojma kultura: Sestavine kulture Spreminjanje kulture Posledice stikov med različnimi kulturami Etnocentrizem in kulturni relativizem Množična kultura Kulturna pluralnost Subkulture: Oblikovanje subkultur Mladinske subkulture DECEMBER Socializacija: Opredelitev in pomen Vrste socializacije Dejavniki socializacije Socializacija in individualna svoboda JANUAR/FEBRUAR Družbena struktura: Opredelitev družbene strukture Družbeni odnosi Družbeni statusi Družbene vloge Družbene skupine Družbene organizacije Družbene institucije Norme in vrednote: Norme Vrednote kot merila dobrega in slabega Neformalne in formalne norme Norme in sankcije MAREC Družbeni nadzor: Formalni družbeni nadzor Neformalni družbeni nadzor APRIL/MAJ Pedagogika kot znanost: Opredelitev osnovnih pedagoških pojmov Institucionalizacija vzgoje s poudarkom na šoli kot družbeni instituciji JUNIJ Utrjevanje

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Minimalni standard, ocena 6 (šest - zadostno) Minimalni cilji so doseženi, ko dijak: zna le okvirno, približno in pomanjkljivo obnoviti obravnavano snov; ne povezuje snovi s svojim predhodnim znanjem in izkušnjami. Specifično: pozna nekaj terminologije; točno reproducira (v pisni in/ali ustni obliki) definicije pojmov in procesov, a jih ne analizira. Dijak je zato na koncu štirimesečja oz. šolskega leta ocenjen z oceno 6 (šest), ko: 1) je srednja ocenja vseh pisnih nalog vsaj 5,5; 2) ko je srednja ocena vseh ustnih preverjanj in ostalih vsaj 5,5; 3) ko je skupna srednja ocena vsaj 5,5 ( drugo štirimesečje); 4) v primeru, da je bila ocena iz prvega štirimesečja negativna, mora biti le-ta v drugem štirimesečju v celoti pozitivna; 5) ko v zadostni meri sodeluje pri pouku (piše zapiske in bere besedila največkrat šele po učiteljevi vzpodbudi, včasih odgovori na kakšno vprašanje, praviloma ne postavlja svojih, komaj kdaj sodeluje v diskusijah, ne utemelji svojih prispevkov, vendar strpno posluša in sledi prispevkom drugih).

Nazaj