Humanistične vede

Opis vsebin

V prvem bieniju bodo dijaki:
1) pridobili novo strokovno izrazoslovja, s katerim bodo lahko obravnavali in pravilno razumeli argumente humanističnih ved;
2) spoznali glavne tematike, ki jih obravnavajo posamezne humanistične vede;
3) pridobili znanja na podlagi specifičnih besedil;
4) izrazili pridobljeno znanje v pisni in ustni obliki;
5) sklepali na podlagi naučenega in povezovali teoretične elemente s praktičnimi primeri;
6) razvili sposobnost kritičnega dojemanja in ocenjevanja obravnavanih argumentov.

SEPTEMBER - OKTOBER
Humanistične vede – uvod:
Krajša predstavitev posameznih ved
Analiza enostavnih člankov iz sociologije in družbene geografije
Razvoj človeške vrste:
Biološki in kulturni razvoj
Osnovni povzročitelji evolucije človeka
NOVEMBER
Naravnost in družbenost človeka
Kultura: sociološki in antropološki pomen
Opredelitev pojma kultura:
Sestavine kulture
Spreminjanje kulture
Posledice stikov med različnimi kulturami
Etnocentrizem in kulturni relativizem
Množična kultura
Kulturna pluralnost
Subkulture:
Oblikovanje subkultur
Mladinske subkulture
DECEMBER
Socializacija:
Opredelitev in pomen
Vrste socializacije
Dejavniki socializacije
Socializacija in individualna svoboda
JANUAR/FEBRUAR
Družbena struktura:
Opredelitev družbene strukture
Družbeni odnosi
Družbeni statusi
Družbene vloge
Družbene skupine
Družbene organizacije
Družbene institucije
Norme in vrednote:
Norme
Vrednote kot merila dobrega in slabega
Neformalne in formalne norme
Norme in sankcije
MAREC
Družbeni nadzor:
Formalni družbeni nadzor
Neformalni družbeni nadzor
APRIL/MAJ
Pedagogika kot znanost:
Opredelitev osnovnih pedagoških pojmov
Institucionalizacija vzgoje s poudarkom na šoli kot družbeni instituciji
JUNIJ
Utrjevanje

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Minimalni standard, ocena 6 (šest - zadostno) Minimalni cilji so doseženi, ko dijak: zna le okvirno, približno in pomanjkljivo obnoviti obravnavano snov; ne povezuje snovi s svojim predhodnim znanjem in izkušnjami. Specifično: pozna nekaj terminologije; točno reproducira (v pisni in/ali ustni obliki) definicije pojmov in procesov, a jih ne analizira. Dijak je zato na koncu štirimesečja oz. šolskega leta ocenjen z oceno 6 (šest), ko: 1) je srednja ocenja vseh pisnih nalog vsaj 5,5; 2) ko je srednja ocena vseh ustnih preverjanj in ostalih vsaj 5,5; 3) ko je skupna srednja ocena vsaj 5,5 ( drugo štirimesečje); 4) v primeru, da je bila ocena iz prvega štirimesečja negativna, mora biti le-ta v drugem štirimesečju v celoti pozitivna; 5) ko v zadostni meri sodeluje pri pouku (piše zapiske in bere besedila največkrat šele po učiteljevi vzpodbudi, včasih odgovori na kakšno vprašanje, praviloma ne postavlja svojih, komaj kdaj sodeluje v diskusijah, ne utemelji svojih prispevkov, vendar strpno posluša in sledi prispevkom drugih).

Nazaj