HUMANISTIČNE VEDE

Opis vsebin

V prvem bieniju bodo dijaki: 1) pridobili novo strokovno izrazoslovja, s katerim bodo lahko obravnavali in pravilno razumeli argumente humanističnih ved; 2) spoznali glavne tematike, ki jih obravnavajo posamezne humanistične vede; 3) pridobili znanja na podlagi specifičnih besedil; 4) izrazili pridobljeno znanje v pisni in ustni obliki; 5) sklepali na podlagi naučenega in povezovali teoretične elemente s praktičnimi primeri; 6) razvili sposobnost kritičnega dojemanja in ocenjevanja obravnavanih argumentov. SETPTEMBER Raziskovalne metode: Načela znanstvenega spoznanja Faze ali stopnje raziskovalnega dela Proces oblikovanja znanstvenega spoznanja. OKTOBER Raziskovalne metode: Metode raziskovanja: metode spraševanja, opazovanje, življenjske zgodbe, eksperiment NOVEMBER Proučevanje duševnosti: Prve predstave o duševnosti Razlage filozofov Usmeritve v srednjeveškem razmišljanju Razmišljanje o duševnem življenju v moderni dobi Temelji duševnega delovanja: Organska podlaga duševnosti Živčni sistem Možgani DECEMBER Izvor duševnosti: Vpliv dednosti Vpliv okolja Pomen samodejavnosti Raziskave enojajčnih dvojčkov Interakcija med dejavniki razvoja Pomen in vloga različnih oblik komunikacije Pomen sporazumevanja s pomočjo govora Biološke osnove za razvoj govora Komunikacijski proces Verbalna in neverbalna komunikacija JANUAR/FEBRUAR Družbena geografija: demografija Razporeditev in gostota prebivalstva po svetu Naraščanje in padanje števila prebivalcev Selitve Sestava prebivalstva MAREC Družbena neenakost in mobilnost: Oblike družbene slojevitosti Določnice družbene slojevitosti Družbena slojevitost v sodobnih družbah Revščina (opredelitev revščine) Družbena mobilnost APRIL/MAJ Pedagogika Obdobja, ki predstavljajo pedagoško sklenjene celote: Antično obdobje: Platon, Aristotel in Seneka Srednji vek Reformacija in protireformacija JUNIJ Utrjevanje

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Minimalni standard, ocena 6 (šest - zadostno) Minimalni cilji so doseženi, ko dijak: zna le okvirno, približno in pomanjkljivo obnoviti obravnavano snov; ne povezuje snovi s svojim predhodnim znanjem in izkušnjami. Specifično: pozna nekaj terminologije; točno reproducira (v pisni in/ali ustni obliki) definicije pojmov in procesov, a jih ne analizira. Dijak je zato na koncu štirimesečja oz. šolskega leta ocenjen z oceno 6 (šest), ko: 1) je srednja ocenja vseh pisnih nalog vsaj 5,5; 2) ko je srednja ocena vseh ustnih preverjanj in ostalih vsaj 5,5; 3) ko je skupna srednja ocena vsaj 5,5 ( drugo štirimesečje); 4) v primeru, da je bila ocena iz prvega štirimesečja negativna, mora biti le-ta v drugem štirimesečju v celoti pozitivna; 5) ko v zadostni meri sodeluje pri pouku (piše zapiske in bere besedila največkrat šele po učiteljevi vzpodbudi, včasih odgovori na kakšno vprašanje, praviloma ne postavlja svojih, komaj kdaj sodeluje v diskusijah, ne utemelji svojih prispevkov, vendar strpno posluša in sledi prispevkom drugih).

Nazaj