GRŠKI JEZIK IN KULTURA

Opis vsebin

1) KULTURA SEPTEMBER-JUNIJ -postopen uvod v grška pripovedna besedila: mit, basen, zgodovinska proza -predstavitev nekaterih univerzitetnih strok, ki zadevajo študij antike (grška papirologija, paleografija, kodikologija, epigrafika in arheologija) 2) JEZIK SEPTEMBER-OKTOBER Utrjevanje prvih dveh deklinaciji ter indikativa prezenta glagolov na -ω in εἰμί, sposobnosti razumevanja besedila Nova snov: pomen in raba najbolj pogostih predlogov NOVEMBER-DECEMBER Utrjevanje konzonantnih osnov tretje deklinacije, imperativa in infinitiva prezenta glagolov na -ω in εἰμί, prevajanja Nova snov: -pomen in raba najbolj pogostih in predglagolov -kontrahirani glagoli v prezentu indikativa, imperativa in infinitiva; pravila kontrakcije -predmetni odvisnik v eksplicitni obliki (z indikativom) DECEMBER-JANUAR Utrjevanje imperfekta glagolov na -ω, vokalnih osnov tretje deklinacije, atiške deklinacije, posebnih samostalnikov tretje deklinacije, pridevnikov drugega razreda Nova snov: -rabe infinitiva: posamostaljeni infinitiv ter osebkov in predmetni odvisnik v implicitni obliki, -imperfekt kontrahiranih glagolov -konjunktiv in optativ glagolov na –ω in εἰμί, nato kontrahiranih glagolov -raba konjunktiva in optativa v glavnih stavkih FEBRUAR Utrjevanje: posebnih pridevnikov II razreda in pridevnikov z osnovo na -ντ, nekaterih zaimkov (osebnih, svojilnih, αὐτός, αλλος) Nova snov: •predmetni odvisnik •prislovno določilo namena in namerni odvisnik •particip: rabe participa prezenta (atributivna, samostalniška, participium coniunctum); particip kontrahiranih glagolov; absolutni genitiv in akuzativ) MAREC Utrjevanje kazalnih in povratno-osebnih zaimkov Nova snov: -stopnjevanje pridevnikov -primerjave -partitivni genitiv in ἐν + dat. -prislovi in njihovo stopnjevanje -posledični odvisnik -preostali zaimki in njihove rabe -odvisni vprašalni stavek APRIL-MAJ Utrjevanje števnikov Nova snov: -sistem prezenta glagolov na -μι in -νυμι -dvojni akuzativ in nominativ MAJ-JUNIJ -glagolska osnova in časovne osnove -aorist aktiva in medija vseh osnov -časovni odvisnik

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če: -bo večinoma samostojen (seveda pod mojim nadzorom) in odgovoren v učnem procesu -bo večinoma redno in urejeno opravljal domače naloge -bo večinoma primerno sodeloval med poukom (to se pravi umirjeno, aktivno in z uporabo primernih komunikacijskih spretnosti) -bo zadostno poznal obravnavano snov -bo usvojil zadostno sposobnost uporabe pridobljenega znanja za razumevanje besedil -bo zadostno razvil spretnosti prevajanja, prepoznavanja sorodnosti med poznanimi jeziki, prepoznavanja odrazov grške kulture in civilizacije v besedilih.

Nazaj