GRŠKI JEZIK IN KULTURA

Opis vsebin

- PRVO ŠTIRIMESEČJE - 1) JEZIK OKTOBER-NOVEMBER Utrjevanje lanske snovi: •pomeni časovnih osnov (vid, čas, način) •spreganje glagolov na vokalno osnovo, na muta in na likvida •rabe participa •predmetni in osebkov odvisnik •glavni glavni krajevni predlogi in predglagoli •Različne tehnike za razumevanje in prevajanje besedil Vzporedno paradigme •glagolov muta, ki kažejo kako posebnost v časovnih tvorbah (Bradač, str. 90) •glagolov likvida, ki kažejo kako posebnost v časovnih tvorbah (Bradač, str. 96) DECEMBER Skupina glagolov na -μι: •glagoli τίθημι, δίδωμι, ἵημι, ἵστημι: indikativ prezenta aktiva; sestavljenke; indikativ prezenta medija-pasiva; drugi nakloni v prezentu aktiva; drugi nakloni v prezentu medija-pasiva; imperfekt aktiva in medija-pasiva; •aorist glagolov τίθημι, δίδωμι, ἵημι, ἵστημι in glagoli z intranzitivnim krepkim aoristom po zgledu ἔστην; Vzporedno paradigme: •glagolov IV razreda (Bradač, st. 140-141) •glagolov, ki imajo aorist po zgledu ἔστην (Bradač, str. 117) JANUAR •Oblike osnove perfekta glagolov na -μι, atematni perfekt drugih glagolov in utrditev οἶδα •drugi glagoli na -μι z reduplikacijo v prezentu in glagolov na -μι brez reduplikacije v prezentu, s prezentovo osnovo kakor pri ἵσταμαι •φημί, εἰμί, εἶμι, χρή, κεῖμαι, κάθημαι •glagoli na -νυμι: sistem prezenta; druge časovne osnove; Vzporedno paradigme: - glagolov na -μι z reduplikacijo v prezentu (Bradač, str. 140-141) - glagolov na -μι brez reduplikacije v prezentu (Bradač, str. 123) - glagolov na -νυμι (Bradač, str. 130-131) 2) KULTURA Besedila pripovednega in zgodovinskega značaja. - DRUGO ŠTIRIMESEČJE - 1) JEZIK Izhajajoč iz branja in interpretacije zgodovinskih del v izvirnem jeziku: •nektere rabe ὡς: pred števniki, pred prislovnim določilom namena, kot veznik za predmetni in primerjalni odvisnik, kot prislov, ki uvaja odvisni vprašalni stavek •vzročni in časovni odvisnik (tudi v povezavi z ἄν) •posledični odvisnik •pogojna perioda: realna in možna •raba členice ἄν v glavnih stavkih z optativom •glagolski pridevniki •členici ἄρα in δή Vzporedno nadaljevanje s paradigmami: •Nosniški razred •E-skupina (Bradač str.135-137) •Inkohativni razred (Bradač str. 139-140) •mešane tvorbe glagolskih oblik (Bradač, str. 97-99) 2) KULTURA FEBRUAR Grška književnost: •filologija in druge pomožne vede (zgodovina, papirologija, paleografija, arheologija); viri za študij grške literature •grška narodna identiteta, grška narečja in njihova povezanost na literarne zvrsti, socialna funkcija poezije v arhaični dobi, aojdi in rapsodi •periodizacija grške književnosti Avtorska besedila: Homer, odlomki Iliade in Odiseje po izbiri dijakov MAREC Književnost: •Manjša Homerjeva dela •Heziod Avtorska besedila: Ksenofont, Grška zgodovina II 1, 21-32 APRIL-MAJ Književnost: •Uvod v jonsko dobo •Prvo obdobje lirike: elegija, jamb, zborska lirika •predstavitev sošolcem poljubnega dela grške arhaične literature v prevodu ali antološke zbirke grškega avtorja arhaične dobe v prevodu (domače branje) Avtorska besedila: Ksenofont, Grška zgodovina: •II 2, 3-4: v izvirnem jeziku •kar je vmes v prevodu •II 4, 40-42: v izvirnem jeziku MAJ-JUNIJ Književnost: •Začetki proze •Drugo obdobje lirike: elegija, jamb, ajolski melos, zborska lirika Avtorska besedila: Začetki zgodovinopisja (Homer in Hekatej iz Mileta) kot zaključek snovi tretjega letnika in uvod v snov drugega letnika •Homer, Odiseja VIII 479-491 •Hekatej iz Mileta FGrHist A F1 a) •Herodot, Zgodbe II 142-143 deloma v prevodu •Pavzanias, Opis III 25 4-5

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če: -bo večinoma samostojen (seveda pod mojim nadzorom) in odgovoren v učnem procesu -bo večinoma redno in urejeno opravljal domače naloge -bo večinoma primerno sodeloval med poukom (to se pravi umirjeno, aktivno in z uporabo primernih komunikacijskih spretnosti) -bo zadostno poznal obravnavano snov -bo usvojil zadostno sposobnost uporabe pridobljenega znanja za razumevanje besedil -bo zadostno razvil spretnosti prevajanja

Nazaj