Grščina

Opis vsebin

SEPTEMBER:
Glavne značilnosti grškega jezika. Uvod v branje grških črk. Vokali in konzonanti. Pridih. Postavljanje naglasov. Enklitike. Določni spolnik.
OKTOBER:
Prva deklinacija. Indikativ prezenta glagolov na - w. Prezent glagola biti. Druga deklinacija.
NOVEMBER:
Samostalniki moškega spola prve deklinacije. Pridevniki prvega razreda. Ujemanje samostalnika in pridevnika.
DECEMBER:
Ujemanje samostalnika in pridevnika: utrjevanje snovi s pasusi.
JANUAR:
Skrčeni samostalniki in pridevniki. Pridevniki prvega razreda z dvema končnicama. Avgment. Imperfekt glagola biti. Imperfekt glagolov na -w. Indikativ prezenta in imperfekta medija-pasiva glagolov na -w. Imperativ prezenta aktiva in medija-pasiva.
FEBRUAR:
Tretja deklinacija: goltniške, ustniške in zobniške osnove, jezikovne in sigmatne osnove. Osebni zaimki. Infinitivi in participi aktiva in medija-pasiva glagolov na -w.
MAREC:
Tretja deklinacija: vokalne osnove in posebnosti. Pridevniki tretje deklinacije. Povratno osebni in svojilni zaimki.
APRIL:
Sklanjatev posebnih pridevnikov. Pravilno stopnjevanje pridevnikov in prislovov ter izjeme pri stopnjevanju.
MAJ:
Kazalni, oziralni, vprašalni, nedoločni in splošno oziralni zaimki. Števniki. Uvod v verba contracta. Izbor Ezopovih basni.
JUNIJ:
Konjunktiv in optativ prezenta aktiva in medija-pasiva glagolov na -w. Konjunktiv in optativ prezenta aktiva glagola biti. Ponavljanje in utrjevanje.

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

usvojitev predelane snovi in ustrezne terminologije, upoštevala pa bom tudi sposobnost logičnega povezovanja in sproščenost pri podajanju.

Nazaj