GRŠČINA

Opis vsebin

A. Platon (september-januar 20 ur)
Fajdon 116a-118a (Sokratova smrt);
Sedmo pismo 342a-344d .

B. Sofokles (februar-maj 20 ur)
Kralj Ojdip 1-150 (prolog), 300-462 (Ojdip in Tejrezias), 698-862 (Ojdip in Jokasta).
Ogled filma Pierpaola Pasolinija Kralj Ojdip.

C. Književnost: (skozi celo leto 30 ur)
1. Iz atiške dobe:
zgodovinopisje: Herodot, Tukidid, Ksenofont.
filozofija: Platon, Aristotel, Teofrast.
retorika in govorništvo: Izokrat, Demosten.

2. Oris helenistične dobe: časovni in prostorski okvir; kulturna središča, Aleksandrija in Muzej; družbeno-politične značilnosti; filozofija, vera, magija; umetnost; razvoj znanosti. Značilnosti aleksandrinske poetike, Kalimahova Elegija Telhinom, poeta doctus.
1. Elegija: Kalimah. Aitia, Jambi, Hekale, Himne. Filološko delo.
2. Epika: Apolonij Rodoški. Argonavtike med Homerjem in novo helenistično poetiko.
3. Idila in mimos: Teokrit. Razlike med idilami in mimosi. Talizije, Polifemova serenada, Sirakužanke. Motiv narave, ljubezni in poezije. Herondas in različica mimijamba.
4. Epigram. Razvoj od paraliterarne do literarne zvrsti. Zbirke: Venec, Antologija Palatina, Antologija Planudea. Značilnosti peloponeške, jonske in feniške skupine.
5. Zgodovinopisje. Nacionalne zgodovine v grškem jeziku, Aleksandrovi zgodovinarji. Polibij. Značilnosti zgodovine: univerzalna, pragmatična, koristna. Vera in usoda. Jezik in slog.
3. Oris grško-rimske dobe. Družbeno-politični okvir. Dvojezična kultura za cesarstvo.
1. Dialog s preteklostjo: ps. Longin, O vzvišenem.
2. Filozofi in moralisti: Plutarh, Mark Avrelij.
3. Značilnosti grškega romana in Lukijan.

Č. Jezikovni pouk (skozi celo leto 25 ur)
a) Posamostaljeni in prosto rabljeni infinitiv
Absolutni akuzativ
Posebni skladi v Platonovi prozi
Utrjevanje in sistematizacija jezikovnega znanja
b) vaje v prevajanju proznih sestavkov različnih zvrsti in avtorjev
c) pisno preverjanje: šolske naloge in poprave

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

zna prepoznati in prevesti temeljne morfosintaktične strukture grškega jezika, pozna razvoj grške književnosti in zna prikazati teme obravnavanih besedil.

Nazaj