Grščina

Opis vsebin

Jezikovni pouk:
a) glagoli na – μι in -νυμι, paradigme posebnih glagolov - september/december
a) sintaksa stavka:
- raba predikativnega participa - oktober
- prosti in odvisni vprašalni stavki -november
- konsekutivni odvisniki - november
- finalni stavki tudi za verba timendi - december
- posamostaljeni infinitiv -januar
- pogojna perioda -februar

b) pisno preverjanje: šolske naloge in poprave

26 učnih ur skozi celo leto
Književnost:
Iz jonske dobe: Drugo obdobje lirike -Teognis, Ksenofan. Ajolska lirika.
Izvor tragedije inkomedije, organizacija antičnih gledaliških predstav.
Proza.Ezop.
Atiška doba: zgodovinsko- kulturni okvir.
Zborska lirika: Simonides, Pindar, Bakhilides.
Ajshil, Sofokles, Evripid.
Aristofan, Menander.
Zgodovinopisje: Herodot, Tukidid, Ksenofont.
Retorika in govorništvo: Lizias, Izokrat, Demosten.
25 učnih ur od oktobra skozi celo leto.
Lizias
Za umor Eratostena 1-50
Življenjepis avtorja, delo in vsebinske ter slogovne značilnosti.
28 učnih ur, v obdobju oktober- februar
Lirika
Izbor grške lirike po učnem tekstu Eros dulceacre: Arhilohos 191, 193, 196, 30, 31, 118. Mimnermos 1, 5,
Sapfo 1, 16, 102, 31, 47, 48, 130, 131, 49. Anakreon 14, 15, 13, 51, 83.
20 učnih ur, v obdobju marec-junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak mora poznati osnovne pojme predelane snovi; v pisnih izdelkih mora pokazati, da zna uporabiti usvojeno jezikovno znanje, da spozna in pravino prevede poglavitne sintagme. Zna uporabljati slovar in izbrati ustrezno besedišče.

Nazaj