Grščina

Opis vsebin

A. Grško zgodovinopisje (september-februar 25 ur)
Ksenofont, Hellenika II 1, 21-28, II 2, 3-4.
Ksenofont, Anabazis I 8, 21-29, IV 5, 12-18.
Zgodovinska metoda pri Herodotu I 1 (uvod), I 5, 3-4 (vzroki vojne), I 86, 1-6 (Krojzov konec), IV 74-75 (Skiti in hašiš), VII 139 (Atenci so rešili Grčijo). Jezikovne značilnosti jonskega narečja.

B. Homer (marec-maj 15 ur)
Odiseja, VI 1-197 (Odisej in Nausikaa).
Značilnosti Homerjevega umetniškega jezika.
Splošna pravila o grški metriki in struktura daktilskega šesterca.

C. Književnost: (skozi celo leto 17 ur)
Splošne problematike grške književnosti: regionalizem-centralizem, ustna-pisna kultura.
Periodizacija.
Razvojni pregled jonske dobe.
Homer in homersko vprašanje, formularnost. Iliada in Odiseja ter njuna svetova. Manjša Homerjeva dela.
Heziod in poučno pesništvo.
Novo pesništvo - lirika. Elegija: Kalinos, Mimnermos, Teognis. Jambsko pesništvo: Arhilohos. Ajolsko pesništvo: Sapfo, Alkajos, Anakreon. Zborska lirika.
Proza v jonski dobi: Ezop.

Č. Jezikovni pouk: (skozi celo leto 42 ur)
a) glagoli II.konjugacije

b) ponavljanje že obravnavanih nepravilnih glagolov in memoriranje ostalih

c) sintagmatika: raba časov in neosebnih glagolskih oblik
(glagolski pridevniki, AcI, NcI, raba participa, predikativni particip)

č) sintaksa stavka:
- raba naklonov v prostem stavku
- posledični stavki
- finalni stavki tudi za verba timendi
- pogojna perioda

d) pisno preverjanje: šolske naloge in poprave

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

zna tvoriti, prepoznati in prevesti oblike vseh grških besednih vrst, pozna paradigme in pomene nepravilnih glagolov, pozna razvoj grške književnosti in teme obravnavanih besedil.

Nazaj