GRŠČINA

Opis vsebin

A.Platon(september-januar 20 ur) Fajdon 116a-118a (Sokratova smrt); Protagora 320d-323a (Prometejev mit in temelji civilizacije) B. Sofokles(februar-maj 20 ur) Kralj Ojdip 1-150 (prolog), 300-462 (Ojdip in Tejrezias), 698-862 (Ojdip in Jokasta). Ogled filma Pierpaola Pasolinija Kralj Ojdip. C. Književnost: (skozi celo leto 35 ur) 1. Iz atiške dobe: tragedija: Sofokles, Evripid. komedija: stara, srednja in nova komedija. Aristofan in Menander. zgodovinopisje: Herodot, Tukidid, Ksenofont. filozofija: Platon, Aristotel, Teofrast. retorika in govorništvo: Izokrat, Demosten. 2.Oris helenistične dobe: časovni in prostorski okvir; kulturna središča, Aleksandrija in Muzej; družbeno-politične značilnosti; filozofija, vera, magija; umetnost; razvoj znanosti. Značilnosti aleksandrinske poetike, Kalimahova Elegija Telhinom, poeta doctus. 1.Elegija: Kalimah. Aitia, Jambi, Hekale, Himne. Filološko delo. 2.Epika: Apolonij Rodoški. Argonavtike med Homerjem in novo helenistično poetiko. 3.Idila in mimos: Teokrit. Razlike med idilami in mimosi. Talizije, Polifemova serenada, Sirakužanke. Motiv narave, ljubezni in poezije 4.Epigram. Razvoj od paraliterarne do literarne zvrsti. Zbirke: Venec, Antologija Palatina, Antologija Planudea. 5. Zgodovinopisje. Nacionalne zgodovine v grškem jeziku, Aleksandrovi zgodovinarji. Polibij. Značilnosti zgodovine: univerzalna, pragmatična, koristna. Vera in usoda. Jezik in slog. 3. Oris grško-rimske dobe. Družbeno-politični okvir. Dvojezična kultura za cesarstvo. 1. Filozofi in moralisti: Plutarh, Mark Avrelij. 2. Značilnosti grškega romana in Lukijan. Č. Jezikovni pouk (skozi celo leto 25 ur) a) Posamostaljeni in prosto rabljeni infinitiv Absolutni akuzativ Posebni skladi v Platonovi prozi Utrjevanje in sistematizacija jezikovnega znanja b) vaje v prevajanju proznih sestavkov različnih zvrsti in avtorjev c) pisno preverjanje: šolske naloge in poprave

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

zna prepoznati in prevesti temeljne morfosintaktične strukture grškega jezika, pozna razvoj grške književnosti in zna prikazati teme obravnavanih besedil.

Nazaj