Grščina

Opis vsebin

morfologija:
stopnjevanje pridevnika - september/oktober
prislov - oktober
števniki - november
osebni zaimki - november
glagol: prezent in imperfekt aktiva in medija pasiva glagolov na -ω - september/oktober
glagol: prezent in imperfekt aktiva in medija pasiva glagolov na -αω - oktober
kazalni, vprašalni, nedoločni, oziralni in splošno oziralni zaimki - november/december
glagol: prezent in imperfekt aktiva in medija pasiva glagolov na -εω in -οω - november
glagol: glagoli na -ω – futur aktiva in medija (vokalne in konzonantne osnove) - december
glagol: glagoli na -ω – aorist aktiva in medija (vokalne in konzonantne osnove) - december/februar
glagol: glagoli na -ω – perfekt in pluskvamperfekt aktiva in medija pasiva (vokalne in konzonantne osnove) - februar/marec
glagol: glagoli na -ω – aorist in futur pasiva glagolov na – ω (vokalne in konzonantne osnove) - marec/april
glagol: nepravilni glagoli na -μι (εἰμί, εἶμι, φημί), glagola οἶδα, κεῖμαι - maj/ junij
glagol: paradigme nepravilnih glagolov - december/junij
skladnja:
raba participa (absolutni genetiv, vezni particip, predikativni particip) - november/januar
konjunktiv in optativ v glavnih stavkih in v odvisnikih (finalni odvisniki, posledični odvisniki, raba veznika ὡς) - november - april
pogojna perioda - april/maj

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak mora obvadati osnovne morfološke in skladenjske kategorije in mora znati svoje znanje uporabiti tako, da pravilno razstavi in prevede skladenjsko dojemljiv tekst.

Nazaj