FIZIKA

Opis vsebin

FIZIKALNE KOLIČINE in VEKTORJI Znanstveni model; standardne in izpeljane merske enote; zapis s potencami števila 10; merske napake in zaokroževanje rezultatov; pojem vektorja; seštevanje, odštevanje in razstavljanje vektorjev po danih smereh; trigonometrija znotraj pravokotnega trikotnika (september in oktober) PREMO GIBANJE premo enakomerno gibanje; definicija stalne in povprečne hitrosti; relativnost gibanja; enakomerno pospešeno gibanje; definicija pospeška in pojemka; formule za hitrost in pot po danem času pospeševanja; grafi poti in hitrosti v odvisnosti od časa; gravitacijski pospešek; prosti pad, navpični met, vektorji hitrosti in pospeška; sestavljeno gibanje; vodoravni in poševni met (november in december) KROŽNO GIBANJE definicija; obodna in kotna hitrost; radiani; frekvenca; obhodni čas; obodni in kotni pospešek; centripetalni pospešek; (januar in februar) SILE vrste sil; Newtonovi zakoni dinamike; mehansko ravnovesje teles; sile pri kroženju; gravitacijska sila (Keplerjevi zakoni in Newtonov gravitacijski zakon); navor sile; preprosti stroji: klanec, škripec, vreteno (marec in april) TOGA TELESA, VRTENJE in SISTEMI TOČKASTIH TELES definicija; gibalna količina sistema; elastični in neelastični trki; težišče sistema; vztrajnostni moment; vrtilna količina; zakoni o ohranitvi gibalne in vrtilne količine (maj)

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Bo zadostno usvojil veliko večino (80%) predelane snovi in dosegel minimalne standarde pri postavljenih učnih ciljih.

Nazaj