Fizika

Opis vsebin

SILE
vrste sil; Newtonovi zakoni dinamike; mehansko ravnovesje teles; sile pri kroženju; gravitacijska sila (Keplerjevi zakoni in Newtonov gravitacijski zakon); navor sile; preprosti stroji: klanec, škripec, vreteno (September - Oktober - November)

STATIKA TEKOČIN
pojem tlaka; standardne in tehnične merske enote; tlak v tekočinah; tlak teže tekočine; hidravlična stiskalnica; vezne posode; zračni tlak; Torricellijev barometer; gostota, vzgon in plavanje (December)

SISTEMI TOČKASTIH TELES
gibalna količina; težišče sistema; vztrajnostni moment; vrtilna količina; zakoni o ohranitvi gibalne in vrtilne količinei
definicija; gibalna količina sistema; zakon o ohranitvi gibalne količine;aplikacija: neprožni trk (Januar - Februar)

DELO IN ENERGIJA
delo sile; konzervativne in disipacijske sile; delo pri vrtenju; delo tlaka; kinetična, potencialna in prožnostna energija; zakon o ohranitvi mehanske energije ter aplikacije pri gravitaciji in pri prožnih trkih; moč (Marec - April)

TERMODINAMIKA
kinetična energija molekul; temperatura; absolutna ničla; Boltzmannova konstanta; energijski zakon termodinamike; specifična toplota; prevajanje toplote; toplotni stroji (Maj - Junij)

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak je v glavnih obrisih dosegel cilje; obvlada temeljne vsebine; podaja jih preprosto in v glavnem neosebno; njegovo ustno sporočanje in ustno izražanje sta še zadostna. Povprečna ocena preverjanj je vsaj 6. Pri izračunu povprečne ocene se upoštevajo vse pozitivne ocene dosežene pri vseh posameznih učnih enotah obravnavanih v šolskem letu. Ocena popravnega izpita ni končna ocena pri predmetu temveč se upošteva kot ocena ene ali več učnih enot.

Nazaj