Fizika

Opis vsebin

FIZIKALNE KOLIČINE
standardne in izpeljane merske enote; zapis s potencami števila 10; merske napake in zaokroževanje rezultatov (September)

PREMO GIBANJE
premo enakomerno gibanje; definicija stalne in povprečne hitrosti; relativnost gibanja; enakomerno pospešeno gibanje; definicija pospeška in pojemka; formule za hitrost in pot po danem času pospeševanja; grafi poti in hitrosti v odvisnosti od časa; gravitacijski pospešek; prosti pad, navpični met (Oktober - November)

VEKTORJI
pojem vektorja; seštevanje, odštevanje in razstavljanje vektorjev po danih smereh; vektorji hitrosti in pospeška; sestavljeno gibanje; vodoravni in poševni met (December)

KROŽNO GIBANJE
definicija; obodna in kotna hitrost; radiani; frekvenca; obhodni čas; obodni in kotni pospešek; centripetalni pospešek; aplikacije: prva in druga kozmična hitrost (Januar)

SILE
vrste sil; Newtonovi zakoni dinamike; mehansko ravnovesje teles; sile pri kroženju; gravitacijska sila (Keplerjevi zakoni in Newtonov gravitacijski zakon); navor sile; preprosti stroji: klanec, škripec, vreteno (Februar - Marec)

STATIKA TEKOČIN
pojem tlaka; standardne in tehnične merske enote; tlak v tekočinah; tlak teže tekočine; hidravlična stiskalnica; vezne posode; zračni tlak; Torricellijev barometer; vzgon in plavanje (April - Maj)

TOGA TELESA IN VRTENJE
gibalna količina; težišče sistema; vztrajnostni moment; vrtilna količina; zakoni o ohranitvi gibalne in vrtilne količine (Maj - Junij)

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak je v glavnih obrisih dosegel cilje; obvlada temeljne vsebine; podaja jih preprosto in v glavnem neosebno; njegovo ustno sporočanje in ustno izražanje sta še zadostna. Povprečna ocena preverjanj je vsaj 6. Pri izračunu povprečne ocene se upoštevajo vse pozitivne ocene dosežene pri vseh posameznih učnih enotah obravnavanih v šolskem letu. Ocena popravnega izpita ni končna ocena pri predmetu temveč se upošteva kot ocena ene ali več učnih enot.

Nazaj