Fizika

Opis vsebin

NEWTONOVI ZAKONI IN GIBALNA KOLICINA : ponavljanje
september, oktober
DELO IN ENERGIJA : delo sile, moc sile, delo pri vrtenju, kineticna in potencialna energija, ohranitev mehanske energije
november, december, januar
NIHANJE IN VALOVANJE : harmonicno nihanje, vzmetno in tezno nihalo, duseno in vsiljeno nihanje, resonanca, longitudinalno in trazverzalno valovanje, valovna dolzina, frekvenca in perioda, potujoce in stojece valovanje,
februar, marec
ZVOK - AKUSTIKA : zvok kot mehanicno longitudinalno valovanje, zvocni tlak, hitrost zvoka, vrste zvoka, infrazvoki in ultrazvoki, odboj in lom zvoka, Dopplerjev pojav, energija zvoka, glasnost zvoka
april, maj
OPTIKA : svetloba kot trazverzalno elektromagnetno valovanje, hitrost svetlobe, odboj in lom svetlobe, zrcala, lece
maj, junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

bo obvladal glavne predelane vsebine, ce bo znal nastaviti racunski postopek (tudi brez koncnega stevilcnega rezultata) za resevanje vaj in problemov in bo tako dokazal, da je snov razumel

Nazaj