FIZIKA

Opis vsebin

STATIKA TEKOČIN pojem tlaka; standardne in tehnične merske enote; tlak v tekočinah; tlak teže tekočine; hidravlična stiskalnica; vezne posode; zračni tlak; Torricellijev barometer; Arhimedov zakon (vzgon in plavanje) (september in oktober) DELO IN ENERGIJA delo sile; konzervativne in disipacijske sile; delo pri vrtenju; delo tlaka; kinetična, potencialna in prožnostna energija; zakon o ohranitvi mehanske energije ter aplikacije pri gravitaciji in pri prožnih trkih; moč (november in december) TERMODINAMIKA kinetična energija molekul; temperatura; absolutna ničla; Boltzmannova konstanta; tri zakoni termodinamike; specifična toplota; prevajanje toplote; toplotni stroji; entropija (januar, februar in marec) NIHANJE IN VALOVANJE nihanje in harmonično nihanje; vzmetno in težno nihalo; longitudinalno in tranzverzalno valovanje; valovna dolžina, frekvenca in perioda; valovne fronte in Huygensovo načelo; hitrost širjenja valovanja; odboj; lom; totalni odboj; interferenca (april in maj)

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Bo zadostno usvojil veliko večino (80%) predelane snovi in dosegel minimalne standarde pri postavljenih učnih ciljih.

Nazaj