FIZIKA

Opis vsebin

NIHANJE IN VALOVANJE nihanje in harmonično nihanje; vzmetno in težno nihalo; longitudinalno in tranzverzalno valovanje; valovna dolžina, frekvenca in perioda; valovne fronte in Huygensovo načelo; hitrost širjenja valovanja; odboj; lom; totalni odboj; interferenca (september, oktober in november) ZVOK IN SVETLOBA zvočno valovanje; hitrost zvoka; infrazvoki in ultrazvoki; zvočne naprave (sonar); Dopplerjev pojav; decibel; svetloba kot del elektromagnetnega valovanja; spekter svetlobe; hitrost svetlobe v vakuumu ter v snovi; lomni količniki snovi; razklon svetlobe; interferenca; kvant svetlobe (december in januar) OSNOVE ELEKTROMAGNETIZMA naboji, električne sile in Coulombov zakon; električno polje in gibanje nabojev v njem; električni tok in Ohmova zakona. Magnetno polje; Lorenzova sila; Faradayevi zakoni (februar, marec, april in maj)

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Bo zadostno usvojil veliko večino (80%) predelane snovi in dosegel minimalne standarde pri postavljenih učnih ciljih.

Nazaj