Fizika

Opis vsebin

DELO IN ENRGIJA (ponavljanje)
delo sile, kinetična, potencialna ter prožnostna energija (September)

TERMODINAMIKA
kinetična energija molekul; temperatura; absolutna ničla; Boltzmannova konstanta; energijski zakon termodinamike; specifična toplota; prevajanje toplote; toplotni stroji (September - Oktober)

NIHANJE IN VALOVANJE
nihanje in harmonično nihanje; vzmetno in težno nihalo; longitudinalno in tranzverzalno valovanje; valovna dolžina, frekvenca in perioda; valovne fronte in Huygensovo načelo; hitrost širjenja valovanja; odboj; lom; totalni odboj; interferenca (November)

ZVOK IN SVETLOBA
zvočno valovanje; hitrost zvoka; infrazvoki in ultrazvoki; zvočne naprave (ehograf, sonar); Dopplerjev pojav; decibel;
svetloba kot del elektromagnetnega valovanja; spekter svetlobe; hitrost svetlobe v vakuumu ter v snovi; lomni količniki snovi; razklon svetlobe; interferenca; kvant svetlobe in zametki kvantne teorije (December - Januar)

ELEKTRIKA IN MAGNETIZEM
naboji, električne sile in Coulombov zakon; električno polje in gibanje nabojev v njem; el. tok in Ohmov zakon. Aplikacije: katodna cev, pospeševalniki delcev.
Magnetno polje; Lorenzova sila; Faradayev zakon; aplikacije: elektromagnet, transformator, relay (Januar - Marec)

POSEBNA RELATIVNOSTNA TEORIJA
Preporod fizike ob koncu 19. stoletja; Michelson-Morleyev eksperiment in propad teorije etra; inercialni opazovalni sistemi in Einsteinovi postulati; relativnost pojma istočasnosti; Lorentzove transformacije in posledice (krčenje dolžin, daljšanje časa, večanje mase); relativnostno seštevanje hitrosti; paradoks dvojčkov; zveza med maso in energijo. (April - Junij)

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak je v glavnih obrisih dosegel cilje; obvlada temeljne vsebine; podaja jih preprosto in v glavnem neosebno; njegovo ustno sporočanje in ustno izražanje sta še zadostna. Povprečna ocena preverjanj je vsaj 6. Pri izračunu povprečne ocene se upoštevajo vse pozitivne ocene dosežene pri vseh posameznih učnih enotah obravnavanih v šolskem letu. Ocena popravnega izpita ni končna ocena pri predmetu temveč se upošteva kot ocena ene ali več učnih enot.

Nazaj