Filozofija

Opis vsebin

Pouk filozofije uvaja dijake/dijakinje v filozofsko raziskovanje lastnega življenja:
• usmerja jih v samostojno, ustvarjalno mišljenje in presojanje;
• spodbuja razmislek o njih samih in svetu, družbi in naravi;
• spodbuja kritično refleksijo vsakdanjega izkustva, vednosti, vrednot in delovanja.
• omogoča razumeti pomen različnih disciplinarnih usmeritev v filozofiji ter vlogo
posameznih filozofskih šol;
• prispeva k razvijanju jezikovnega izražanja;
• vodi k strpnemu dialogu na podlagi racionalnih argumentov;
• omogoča razumeti, kako so temeljni filozofski pojmi osnova humanistike, družboslovja, naravoslovja, religije in umetnosti;
• pomaga pri orientaciji v življenju.

SEPTEMBER
KAJ JE FILOZOFIJA?
Uvod v filozofijo. Ljubezen do modrosti. Filozofski pojmi. Filozofska vprašanja in panoge filozofije. Obdobja zgodovine filozofije.
OKTOBER
ANTIČNA FILOZOFIJA
Kozmološko obdobje: Mit in znanost. Rojstvo filozofije v Grčiji. Začetki filozofsko - znanstvene misli. Jonska šola: Tales, Anaksimander, Anaksimen. Pitagora, Heraklit, Parmenid. Anaksagoras, Empedokles, Demokrit in atomizem.
NOVEMBER/DECEMBER
Antropološko obdobje: Sofisti (politika in izobrazba, spoznavni relativizem) in Sokrat (miselna svoboda, ironija, majevtika, etika, gnoseologija)
JANUAR
Ontološko obdobje: Platon: Akademija; psihologija in vzgoja, metafizika, gnoseologija.
FEBRUAR
Ontološko obdobje: Aristotel: Licej; klasifikacija znanosti; logika, metafizika, psihologija, etika, politika, biologija, fizika.
MAREC
Etično in religiozno obdobje helenistično - rimske filozofije: Stoiki, epikurejci, skeptiki. Vprašanje življenja in sreče.
APRIL/MAJ
Patristika in sholastika: Patristika: Sv. Avguštin; sholastika: Anzelm Canterburyski; Sv. Tomaž Akvinski; V. Okcham in Duns Scot ter zaton sholastike.
JUNIJ
Utrjevanje

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Minimalni standard, ocena 6 (šest - zadostno) Minimalni cilji so doseženi, ko dijak: zna le okvirno, približno in pomanjkljivo obnoviti obravnavano snov; ne povezuje snovi s svojim predhodnim znanjem in izkušnjami. Specifično: pozna nekaj terminologije; točno reproducira (v pisni in/ali ustni obliki) definicije pojmov in procesov, a jih ne analizira. Dijak je zato na koncu štirimesečja oz. šolskega leta ocenjen z oceno 6 (šest): 1) ko je srednja ocena vseh ustnih preverjanj in ostalih vsaj 5,5; 2) ko je skupna srednja ocena vsaj 5,5 ( drugo štirimesečje); 3) v primeru, da je bila ocena iz prvega štirimesečja negativna, mora biti le-ta v drugem štirimesečju v celoti pozitivna; 4) ko v zadostni meri sodeluje pri pouku (piše zapiske in bere besedila največkrat šele po učiteljevi vzpodbudi, včasih odgovori na kakšno vprašanje, praviloma ne postavlja svojih, komaj kdaj sodeluje v diskusijah, ne utemelji svojih prispevkov, vendar strpno posluša in sledi prispevkom drugih).

Nazaj