Poslanstvo in vizija

Poslanstvo šole

Poslanstvo višješolskega zavoda s slovenskim učnim jezikom S. Gregorčiča lahko strnemo v geslo “dajmo svojim dijakom korenine in krila”. Korenine zato, ker je učni zbor prepričan, da je za uravnovešeno osebnostno rast nujno potrebno spoznati kulturne, zgodovinske, jezikovne in okoljske značilnosti prostora, v katerem dijaki rastejo, in na ta način vzgajati zavest in čut pripadnosti okolju in skupnosti, iz katere dijaki izhajajo. Krila pa zato, ker smo prepričani, da je temeljna vloga šole kvalitetno prenašanje znanja in spodbujanje med dijaki razvoja spretnosti, ki jim bodo po petletni višješolski izkušnji dale možnost za uspešno nadaljnje šolanje in uveljavitev v širšem svetu.
Zavod S. Gregorčič je šola s slovenskim učnim jezikom, z več kot stoletno tradicijo, dovzetna za nove izzive, obenem pa tesno vpeta v okolje, ki jo označuje srečevanje slovenskega in italijanskega kulturnega prostora. Šola je zvesta svojim koreninam, goji ljubezen in poznavanje slovenske kulture in jezika. To dela v evropskem duhu v skladu z geslom in pluribus unum.

V skladu s smernicami zakonodaje o novih licejih ugotavljamo, da je eden izhodiščnih temeljev šolskega dela spodbujati dejavno vključevanje dijakov v demokratično družbo in gojiti zavest enakopravnosti vseh ob spoštovanju različnosti ter na ta način skrbeti za medsebojno spoštovanje in dobro počutje.

Smo odprta, varna in prijazna šola; v šoli spodbujamo ustvarjalnost, odkrivanje in razvijanje posameznikovih nagnjenj ter zanimanj in se trudimo nuditi znanje za življenje. Veliko truda vlagamo v rast posameznika in šolske skupnosti kot celote, zato skrbimo za čim manjši osip, dijake pa s posebnimi delavnicami, ki vzgajajo k odličnosti, spodbujamo k zviševanju učne uspešnosti.
Glede učnih pristopov in vsebin skrbimo za stalni razvoj programov in didaktičnih metod, zato si sistemsko prizadevamo za dobre in prijazne delovne in materialne pogoje. Veliko skrb vlagamo v urejanje laboratorijev, skrb za dijaške knjižnice, urejanje botaničnega vrta ter v sistemsko uvajanje novih informatskih tehnologij v didaktiko.

Z uporabo slovenskega jezika v učnem procesu zagotavljamo dijakom možnost, da v teku šolanja dosežejo stopnjo funkcionalne dvojezičnosti, kar jim bo ob koncu šolanja omogočilo izbiro tako slovenskih kot italijanskih univerz. Naši učni programi zagotavljajo poglobljeno jezikovno, humanistično in znanstveno znanje, privzgojo širine duha in potrebno miselno prožnost, ki dijakom daje možnost, da najdejo po opravljenem visokošolskem šolanju poklic tako v krajevni kot v širši evropski stvarnosti.

 

Vizija šole

Iz našega poslanstva izhaja tudi razvojna vizija zavoda, ki postavlja v ospredje gojenje identitete v goriškem bogatem večkulturnem prostoru.
Želimo, da se naši dijaki naučijo misliti lokalno in delovati globalno. Prepričani smo namreč, da moramo mladim nuditi korenine (identiteto) in gojiti v njih sposobnost, da mislijo drugače, da so v globalnem svetu s svojim originalnim pristopom kos izzivom moderne družbe.
Prav zaradi tega naša vzgojno izobraževalna ponudba namenja veliko pozornosti vzgoji čuta pripadnosti. Eno izmed šolskih ključnih projektnih področij je namreč odkrivanje teritorija in identitete. To opravljamo s projekti, ki vodijo v odkrivanje lokalne zgodovine in kulture, z gojenjem slovenskega jezika tudi v okviru natečajev, ki jih prireja Republika Slovenija, s spoznavanjem slovenskega prostora in Furlanije Julijske krajine, z vrednotenjem naravnega in krajinskega bogastva teritorija, ki leži na meji med Vzhodom in Zahodom, med Srednjo Evropo ter Sredozemljem.
Profesorji slovenščine in zgodovine v okviru svojih učnih načrtov posvečajo posebno pozornost spoznavanju zgodovine Slovencev v Italiji in v Sloveniji, njihovi kulturni, literarni in naravni dediščini, profesorji naravoslovja pa skrbijo, tudi s specifičnimi projekt, kot je botanični vrt, za odkrivanje naravnega bogastva in biodiverzitete, ki je za naš prostor značilna.
Smo slovenska šola v Italiji, torej utrjujemo znanje slovenskega jezika in gojimo ljubezen do slovenske kulture, ker smo prepričani, da le tako lahko nudimo našim dijakom dodatne možnosti, da se uveljavijo v goriškem mešanem medkulturnem prostoru.
Naš vzgojni poseg je naravnan v grajenje mostu med slovenskim in italijanskim svetom. To uresničujemo s projekti čezmejnega medšolskega sodelovanja, s podpisom partnerstva z Univerzo v Novi Gorici in s spodbujanjem izmenjav šola/delo tudi v čezmejni dimenziji, kar odpira dijakom možnosti za bodoče zaposlovanje tudi v sosednji državi.
Glede odnosa do okolja, ki nas obdaja, posvečamo v svoji vzgojno izobraževalni ponudbi, v skladu z zakonskimi predpisi, veliko pozornost sodelovanju z društvi in kulturnimi ustanovami, ki delujejo v okviru slovenske narodne skupnosti v Italiji in z organizacijami, ki delujejo v luči grajenja mostov med državo Slovenijo in Italijo.
Dijake spodbujamo k temu, da se vključijo v mednarodne projekte, ker smo prepričani, da so take izkušnje priložnost, da v stiku z drugimi kulturami doživijo pomembno osebno rast in bolje spoznajo same sebe.
Na področju znanja pripravljamo naše dijake za vključevanje tako v slovenski kot tudi v italijanski visokošolski izobraževalni sistem.
S specifičnimi projekti jih spodbujamo k prevzemanju državljanske odgovornosti in jih vzgajamo v duhu civilizacijskih vrednot, ki izvirajo iz evropske kulturne tradicije. Bistvenega pomena je promocija projektov, ki imajo v ospredju vzgojo k spoštovanju in sodelovanju, sprejemanju drugačnosti, gojenju medsebojne strpnosti, spoštovanju človekovih pravic in temeljnih osebnih svoboščin, h katerim spada tudi pravica do rabe lastnega jezika.