Fwd: Vabilo k sodelovanju na nate?aju za dijake in dijakinje: PRILAGAJANJE NA KLIMATSKE SPREMEMBE

Oggetto: Vabilo k sodelovanju na natečaju za dijake in dijakinje:
PRILAGAJANJE NA KLIMATSKE SPREMEMBE

Spoštovani, na Fakulteti za znanosti o okolju ob 25. obletnici Univerze v
Novi Gorici razpisujemo idejno-tehnični izziv in fotografski natečaj z
naslovom: PRILAGAJANJE NA KLIMATSKE SPREMEMBE. I. Prva kategorija:
idejno-tehnični izziv II. Druga kategorija: fotografski natečaj Natečaj je
namenjen dijakinjam in dijakom srednjih šol ter bo trajal od 1. maja do 31.
septembra 2020. V nadaljevanju sporočila vam pošiljamo več podatkov o
natečaju in vas vljudno prosimo, da o natečaju obvestite vaše dijakinje,
dijake in učitelje. Vabilo k sodelovanju na natečaju lahko najdete tudi na
www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-znanosti-o-okolju/natecaj/ Za
sodelovanje se vam vnaprej lepo zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.
Veronika Piccinini, Univerza v Novi Gorici
————————————- VEČ O NATEČAJU Z NASLOVOM
PRILAGAJANJE NA KLIMATSKE SPREMEMBE Kdo, kaj in zakaj? Natečaj z naslovom
PRILAGAJANJE NA KLIMATSKE SPREMEMBE Predstavitev tematike: Prekomerni
izpusti CO2 so, kot posledica povečane človeške aktivnosti na področju
industrije, transporta, ogrevanja/hlajenja in podobnega, sprožili proces
klimatskih sprememb. Poleg aktivnega izvajanja znanih ukrepov za zmanjšanje
rabe fosilnih goriv in naravnih virov ima prilagajanje na te spremembe
pomembno vlogo za prehod v trajnostno dobo. Prilagajanja na vrsto ukrepov,
ki bodo za dosego tega stanja potrebni, zajemajo celoten spekter od
družbenih vedenjskih vzorcev do naprednih razvojnih rešitev na nivoju
posameznika in celotne svetovne populacije. K reševanju nastale
problematike lahko pristopamo z ukrepi za minimizacijo človeškega vpliva na
klimatske spremembe oziroma ukrepi za prilagajanje na nastajajoče klimatske
spremembe. Natečaj je namenjen iskanju ustreznih ukrepov za reševanje
številnih problematik z naslednjih področij: – onesnaženje okolja (zrak,
zemlja, voda, urbano in naravno okolje), – hrana (npr.: samooskrba,
sonaravna in lokalna pridelana, itd.), – voda (npr.: vodni viri, suša,
poplave, itd.), – materialne dobrine (zmanjševanje, ponovna raba,
reciklaža, energetska izraba, varno odlaganje), – energija (obnovljivi viri
energije, učinkovita raba, itd.), – promet (prevažanje brez emisij, javni
prevozi, itd.), – prometna in gradbena infrastruktura (učinkovitost,
trajnost, itd.). Kdo in kako? Sodelujejo lahko dijakinje in dijaki srednjih
šol v dveh kategorijah: I. Prva kategorija: idejno-tehnični izziv Iščemo
originalne in inovativne idejne rešitve, ki bodo učinkovite prispevale k
prilagajanju na klimatske spremembe s katerega koli področja človeškega
življenja in aktivnosti. Ideje morajo biti načeloma uresničljive, družbeno
in ekonomsko vzdržne ter okolju prijazne. V obliki digitalnega posterja
(velikost naj bo enaka formatu A1) pripravite grafično in pisno
predstavitev vaše predlagane idejne rešitve. Posterji naj bodo v PDF
formatu. Strokovna komisija bo ocenjevala originalnost, kvaliteto
predstavitve, tehnično izvedljivost in potencialni vpliv ideje na
prilagajanje klimatskim spremembam. II. Druga kategorija: fotografski
natečaj Iščemo avtorske fotografije, ki odražajo naše napore k prilagajanju
na klimatske spremembe oziroma prilagoditve, ki jih narava sama razvija.
Vsak avtor lahko sodeluje največ s tremi barvnimi ali črno-belimi
fotografijami. Fotografije morajo biti v JPEG formatu in v visoki
resoluciji. Vsaka fotografija naj bo obvezno označena z imenom in priimkom
avtorja, zaporedno številko in naslovom fotografije. Skupaj s fotografijami
pošljite še naslednje podatke: ime in priimek avtorja ter elektronski
naslov. Strokovna komisija (v sodelovanju z Akademijo umetnosti UNG) bo
ocenjevala skladnost s temo razpisa, estetsko vrednost in tehnična
dovršenost. Kako? Prispevke iz obeh kategorij zbiramo od 1. maja do 31.
septembra 2020. Komisija bo izbrala 10 do 15 najboljših prispevkov in
avtorje povabila na sklepni dogodek, ki bo v mesecu novembru. Tam bodo
razglašeni trije najboljši prispevki v obeh kategorijah, ki bodo prejeli
denarne nagrade: 1. nagrada 300 EUR 2. nagrada 200 EUR 3. nagrada 100 EUR S
prijavo avtorji zagotavljajo, da so fotografije oziroma tehnične ideje
avtorske in dovoljujejo njihovo objavo za namene promocije tega natečaja in
25. obletnice Univerze v Novi Gorici z ustrezno navedbo avtorja. Avtorje se
seznani, da bodo njihovi osebni podatki uporabljeni s ciljem zagotavljanja
pravic in obveznosti ter vodenja evidence za namen promocije natečaja.
Avtorji dajejo s prijavo na natečaj prostovoljno privolitev za zbiranje,
obdelavo in hrambo njihovih osebnih podatkov v evidenci organizatorja
natečaja. Avtorje se seznani z dejstvom, da imajo možnost vpogleda v lastne
osebne podatke, pravico do popravka in izbrisa podatkov. Tako zahtevo avtor
naslovi na infoFZOnatecaj@ung.si. Organizator bo osebne podatke hranil še
dve leti, nato jih bo izbrisal iz evidenc. Vaša dela, poster
idejno-tehničnega izziva oziroma fotografska dela, nam posredujte po
elektronski pošti na naslov infoFZOnatecaj@ung.si z zadevo: NATEČAJ –
PRILAGAJANJE NA KLIMATSKE SPREMEMBE. Organizatorji: prof. dr. Matjaž Valant
(Fakulteta za znanosti o okolju, Univerza v Novi Gorici) Uroš Luin, mag.
okolj. ved (Laboratorij za raziskave materialov, Univerza v Novi Gorici)
doc. mag. Tina Smrekar (Akademija umetnosti, Univerza v Novi Gorici) Franci
Novak (študent 3. letnika Fakultete za znanosti o okolju, Univerza v Novi
Gorici)