Humanistični licej

Humanistični licej - kratka predstavitev

Vzgojno – izobraževalni proces na liceju se osredotoča na spodbujanje intelektualne in kulturne rasti dijakov, na razvijanje njihovega poglobljenega razumevanja
stvarnosti in kritičnega pristopa k izzivom sodobne družbe. Humanistični licej še zlasti omogoča globlje spoznanje samega sebe, drugih in širšega družbenega dogajanja ter spodbuja razvoj osebnosti kot celote. Dijaki v skladu z osebnimi nagnjenji in izbiranimi zmožnosti, usvojijo  znanja, ki so potrebna za uspešno
nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji.

KAJ NUDI ŠOLANJE NA HUMANISTIČNEM LICEJU?

 Temeljito splošno izobrazbo na jezikovnem, humanističnem in znanstvenem (matematično - naravoslovnem) področju
 Razčlenjeno mrežo znanj in sposobnosti, pridobljenih pri preučevanju človeka in družbe z zornih kotov različnih znanosti.
 Ključ do boljšega razumevanja sveta in človeškega življenja.

KATERI SO ZNAČILNI PREDMETI?

Humanistične vede:
 ANTROPOLOGIJA (znanost o človeku kot pripadniku kulture)
 PEDAGOGIKA (znanost o vzgoji in izobraževanju)
 PSIHOLOGIJA (znanost o duševnosti in o vedenju posameznika)
 SOCIOLOGIJA (znanost o družbi)

STAŽ – FORMATIVNA DELOVNA PRAKSA
Bistvenega pomena za konkretno spoznanje različnih oblik družbene stvarnosti so staži (v 4. razredu). Staž poteka v raznih ustanovah, ki so primerne za specifično področje študija na humanističnem liceju.

SPLOŠNA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNA PONUDBA HUMANISIČNEGA LICEJA - GREGORČIČ

Vzgojno – izobraževalni proces na humanističnem liceju spodbuja vsestransko intelektualno in kulturno rast dijakov. Razvija sposobnost poglobljenega razumevanja stvarnosti in spodbuja kritični pristop kot pogoj in jamstvo za učinkovit odgovor izzivom sodobne družbe.

Humanistični licej omogoča globlje spoznanje samega sebe, drugih in širšega družbenega dogajanja, kar ob posledičnem povečanju družbene občutljivosti pripomore k razvoju osebnosti kot celote. V teku petletnega šolanja se bodo dijaki naučili analizirati družbene pojave in oceniti vlogo posameznika v njih.

Dijaki v skladu z osebnimi nagnjenji in izbirami usvojijo znanja in razvijejo zmožnosti, ki so potrebne za uspešno nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji, za vključitev v svet dela in v družbeno življenje.

Učne vsebine posameznih predmetov določajo ministrski kurikularni programi. Dijaki bodo deležni dodatne vzgojno - izobraževalne ponudbe, preko katere bodo ojačili pridobljeno znanje v razredu s konkretnimi izkušnjami in tako razširili miselna obzorja. Pri izbiri raznih pobud npr. krajše in daljše ekskurzije, predavanja, ogledi razstav, gledaliških predstav se upošteva splošne smernice humanističnega liceja.

V letošnjem šolskem letu bomo v prvem bieniju uvedli kot del kurikularnega programa ogled dveh stalnih razstav Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani. Dijaki 1. razreda si bodo ogledali razstavo o človeku in njegovem umeščanju v svet Jaz, mi in drugi. Dijak 2. razreda pa si bodo ogledali razstavo o slovenski in zunajevropski kulturni dediščini iz zakladnice SEM Med naravo in kulturo.

Dijakom prvega bienija so namenjene tudi predavanja in delavnice zdravstvene vzgoje. Tematike so: preprečevanje raznih oblik odvisnosti, zdrava prehrana in zdrav odnos do hrane ter spolna vzgoja.

Dijaki 1. in 2. razreda se bodo udeležili večdnevne poučne ekskurzije v eno izmed dežel italijanskega polotoka. Dve utečeni destinaciji sta Kampanija in Ligurija, kjer dijaki spoznavajo kulturno – zgodovinske zanimivosti in ob tem odkrivajo naravne lepote.

V drugem bieniju in v petem razredu se bodo dijaki udležili večdnevnega izleta v tujino, ki v teku triletnega obdobja omogoča spoznavanje zahodne, srednje in vzhodne Evrope. Destinacije so Praga, Budimpešta, Dunaj, Muenchen, Berlin, Pariz.

Tudi pri slednjih bo pozornost namenjena "prostorom", ustanovam in gradivu, ki ustreza specifičnosti tega liceja. V ospredje stopa razumevanje socio-antropološkega vidika obiskanih objektov.

Konkretno udejanjanje pridobljenih sposobnosti bo možno v obliki stažev za dijake 4. razreda v raznih ustanovah, kjer bodo dijaki lahko, tudi na podlagi osebnih dispozicij, preverjali učinkovitost doseženih kompetenc.

Za peti razred so poleg zgoraj navedenih dejavnosti predvidene še specifične pobude v sklopu usmerjanja pri izbiri ustreznega univerzitetnega študija. Dijaki se bodo udeležili srečanj, ki jih prirejajo univerze v Gorici, Trstu, Vidmu in v Sloveniji.

 

SPECIFIČNA PONUDBA HUMANISTIČNEGA LICEJA ZA ŠOLSKO LETO 2014/15

 

SPECIFIČNE POBUDE ZA HUMANISTIČNI LICEJ

Odpri si okno v svet! Vzgojno – izobraževalni proces spodbuja intelektualno rast dijakov, ter razvija poglobljeno razumevanja stvarnosti in kritični pristop k izzivom sodobne družbe.

  • Ogled dveh stalnih razstav Slovenskega etnografskega muzeja (SEM)

Dijaki iz prvega bienija si bodo ogledali dve stalni razstavi. Dijakom prvega razreda je namenjena razstava Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta (razstava o človeku in njegovem umeščanju v svet), dijakom drugega razreda pa razstava Med naravo in kulturo (razstava o slovenski in zunajevropski kulturni dediščini iz zakladnice SEM).

Ogled bo postala stalnica za prve in druge razrede, saj vsebina obeh tematskih razstav je popolnoma v skladu z učnimi vsebinami iz predmeta humanističnih ved. Oba ogleda bosta vodena tako, da bodo dijaki imeli »pouk v muzeju« namesto v razredu.

 

  • Predavanja in srečanja s strokovnjaki

Ob priliki bodo imeli dijaki predavanja iz različnih družboslovnih ved (npr. iz antropologie, psihologije in sociologije). Preko tovrstnih predavanj bodo dijaki poglabljali učno snov in obenem širili intelektualna obzorja. Pridobili bodo instrumente za širše razumevanje družbene stvarnosti.

PriponkaVelikost
PDF icon info.bilten-hum.licej.pdf269.24 KB